Na základe zmluvy č. 62/2012-8.2 na vykonávanie funkcie vnútroštátneho správcu emisných kvót Slovenskej republiky uzatvorenej medzi Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky a spoločnosťou ICZ Slovakia a. s., ktorá nadobudla účinnosť dňa 27. 10. 2012, spoločnosť ICZ Slovakia a. s. vykonáva funkciu vnútroštátneho správcu emisných kvót od 01. 01. 2013.

Jednotný register Únie bol aktivovaný v júni 2012. Vnútroštátny správca zriaďuje a vedie v registri Únie holdingový účet prevádzkovateľa pre každú prevádzku, ktorá má povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov do ovzdušia vydané okresným úradom, holdingový účet prevádzkovateľa lietadla na základe rozhodnutia MŽP SR, účet overovateľa, ktorý má akreditáciu, a obchodný účet na základe žiadosti fyzickej alebo právnickej osoby. V registri Kjótskeho protokolu zriaďuje a vedie osobný holdingový účet na základe žiadosti fyzickej alebo právnickej osoby.


Fultextové vyhledávání
* Povinné pole