Aktualizácia údajov v registri Únie

V prípade zmeny údajov uvedených v zmluve a jej prílohách je potrebné elektronicky vyplniť a poslať poštou vnútroštátnemu správcovi príslušné formuláre na aktualizáciu údajov.

1. Aktualizácia údajov o účastníkovi a účte

Pre zmenu údajov o účastníkovi alebo účte nám, prosím, poštou zašlite:

a) zmena údajov o účastníkovi (napr. zmena kontaktných údajov spoločnosti, člena štatutárneho orgánu zapísaného v registri, súhlas so zasielaním elektronických faktúr a pod.):

  • riadne vyplnený formulár Aktualizácia údajov o účastníkovi a účte
  • aktuálny výpis z obchodného registra (originál alebo úradne overená kópia, nie staršia ako 3 mesiace), pokiaľ nastala zmena údajov zapísaných o majiteľovi účtu v registri Únie

b) zmena údajov o účte vrátane osôb splnomocnených zástupcov (napr. pridanie alebo zrušenie prístupu, zmena názvu účtu a pod.):

  • riadne vyplnený formulár Aktualizácia údajov o účastníkovi a účte
  • pri pridaní nového zástupcu – riadne vyplnený formulár Aktualizácia údajov o zástupcovi k účtu (je potrebné, aby sa nový zástupca do registra Únie najskôr zaregistroval v súlade s manuálom na prihlásenie do registra Únie a získal identifikátor používateľa registra, tzv. URID, ktorý treba uviesť do formulára)
  • aktuálny výpis z registra trestov nového zástupcu k účtu (originál alebo úradne overená kópia, nie staršia ako 3 mesiace)
  • notársky overenú kópiu preukazu totožnosti nového zástupcu k účtu, nie staršiu ako 3 mesiace (OP, ak ide o občana SR)

2. Aktualizácia údajov o existujúcich splnomocnených zástupcoch

V prípade zmeny údajov existujúcich splnomocnených zástupcov nám, prosím, zašlite:

3. Aktualizácia údajov o prevádzke alebo prevádzkovateľovi lietadla

4. Aktualizácia údajov o konečnom užívateľovi výhod


Fultextové vyhledávání
* Povinné pole