Cenník

Cenník v PDF

 1. Paušálny ročný poplatok za spravovanie každého holdingového účtu prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla

  Pozostáva zo zložiek:
  a) fixnej: 650 eur bez DPH/účet (780 eur s DPH/účet)
  b) variabilnej: 0,017 eur bez DPH/kvóta (0,204 eur s DPH/kvóta)

 2. Paušálny ročný poplatok za spravovanie každého osobného holdingového účtu a obchodného účtu

  Pozostáva z fixnej zložky 975 eur bez DPH/účet (1 170 eur s DPH/účet)

 3. Paušálny ročný poplatok za spravovanie každého účtu overovateľa

  poskytované zadarmo

 4. Poplatok za mimoriadny výpis z účtu kvót

  50 eur bez DPH/výpis (60 eur s DPH/výpis)

 5. Poplatok za realizáciu transakcie odovzdania emisných kvót vnútroštátnym správcom na žiadosť účastníka

  950 eur bez DPH/transakcia (1 140 eur s DPH/transakcia)

 6. Odmena za poradenskú činnosť pri práci so systémom registra

  poskytované zadarmo 

Poznámky:

 1. V poplatkoch za spravovanie účtov je zahrnuté:

  • zriadenie účtu v registri,
  • vedenie účtu vrátane aktualizácií údajov, resp. splnomocnených osôb,
  • zrušenie účtu,
  • obnovenie prístupu k účtu a k procesom,
  • ročný výpis z účtu kvót (uzávierka účtu, okrem účtu overovateľa).

 2. Kvótou sa rozumie každá kvóta z množstva kvót, ktoré bolo overené prevádzkovateľovi alebo prevádzkovateľovi lietadla v príslušnom roku podľa § 24 zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 3. Pri dodaní služby do iného členského štátu bude fakturácia prebiehať v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

 4. Fixná zložka paušálneho ročného poplatku za spravovanie holdingového účtu prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla bude účastníkovi, ktorého účet má byť v súlade s platnou legislatívou zatvorený do 30. júna roku nasledujúceho po roku ukončenia prevádzky zariadenia alebo zrušenia
  či pozastavenia platnosti povolenia na vypúšťanie skleníkových plynov do ovzdušia, znížená
  na polovicu.

 5. Poplatok za realizáciu transakcie odovzdania emisných kvót vnútroštátnym správcom na žiadosť účastníka bude fakturovaný každému účastníkovi v prípade, ak v dôsledku pozastavenia prístupu
  do registra Únie z dôvodov na strane účastníka v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 389/2013, ktorým sa zriaďuje register Únie, nemôže uskutočniť odovzdanie a majiteľ účtu písomne požiada vnútroštátneho správcu o odovzdanie kvót. Vnútroštátny správca realizuje transakciu
  za predpokladu dostatočného množstva kvót na účte účastníka.

Fultextové vyhledávání
* Povinné pole