Dodatok k existujúcej zmluve

Dodatok k zmluvám o zriadení a vedení účtu (účtov) v registri Únie uzatvoreným do 15. 08. 2018.
Text dodatku je platný pre všetky druhy zmlúv.

Riadne vyplnený a podpísaný dodatok je potrebné zaslať na adresu vnútroštátneho správcu v dvoch rovnopisoch, pričom na jednom rovnopise, ktorý dostane vnútroštátny správca, sa požaduje úradne overený podpis účastníka.

Dodatok k zmluve o zriadení a vedení účtu (účtov) v registri Únie v DOC - číslo dodatku a zmluvy doplní po doručení vnútroštátny správca


Fultextové vyhledávání
* Povinné pole