Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky v PDF (účinnosť od 05. 01. 2023)

I. Všeobecné ustanovenia

I.1. Úvodné ustanovenia

I.1.1. Na základe zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Zákon“) je v Slovenskej republike upravené obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov. Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 2019/1122 a Zákon definujú a upravujú podmienky súvisiace s registrom Únie na obdobie obchodovania v rámci systému Únie na obchodovanie s emisnými kvótami (ďalej „register Únie “ alebo „register“). Nariadenie Komisie (EÚ) č. 389/2013 definuje a upravuje podmienky prevádzkovania registra Kjótskeho protokolu (ďalej „register KP“).

I.1.2. Na základe zmluvy uzatvorenej medzi ICZ Slovakia a. s. a Ministerstvom životného prostredia SR na vykonávanie funkcie vnútroštátneho správcu emisných kvót (ďalej len „Vnútroštátny správca“) bola spoločnosť ICZ Slovakia a. s. poverená správou a riadením súboru používateľských účtov, ktoré patria do právomoci Slovenskej republiky v registri Únie. Vnútroštátny správca koná aj ako správca registra KP. Vnútroštátny správca spravuje registre podľa právnych predpisov Európskeho spoločenstva, ktorými sú predovšetkým:

 • smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES v znení neskorších predpisov a doplnkov, ktorou sa ustanovuje systém pre obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov v rámci spoločenstva; smernica nariaďuje členským štátom EÚ zaistiť založenie a vedenie registra s cieľom zaistenia presnej evidencie nakladania s emisnými kvótami,
 • delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 2019/1122, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokiaľ ide o fungovanie registra Únie (ďalej len „Nariadenie“),
 • nariadenie Komisie (EÚ) č. 389/2013, ktorým sa zriaďuje register Únie (ďalej len „Nariadenie pre register a účty KP“).

I.1.3. Všeobecné obchodné podmienky sa v texte odkazujú na vyššie uvedené právne predpisy a definujú doplňujúce podmienky pre prevádzku registrov.

I.1.4. Všeobecné obchodné podmienky definujú podmienky a spôsob zriadenia a vedenia účtov v registroch. Na účel zriadenia a vedenia účtu v ktoromkoľvek registri je medzi ICZ Slovakia a. s. a každým Účastníkom registra uzavretá samostatná Zmluva, ktorej súčasť tvoria tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Zmluva“).

I.1.5. V prípade rozporu medzi ustanoveniami Zmluvy a Všeobecnými obchodnými podmienkami platia ustanovenia Zmluvy.

I.1.6. Účastníkom registrov môže byť:

 • prevádzkovateľ s povinnosťou zriadiť si účet kvót,
 • prevádzkovateľ lietadla s povinnosťou zriadiť si účet kvót,
 • právnická alebo fyzická osoba, ktorá nemá povinnosť zriadiť si účet, ale požiada o jeho zriadenie.

I.2. Zoznam použitých pojmov a definícií

I.2.1. Centrálny správca – správca registra poverený Európskou komisiou na prevádzkovanie a správu protokolu transakcií EÚ (EUTL), koná tiež ako správca registra KP Európskej únie

I.2.2. EU Login – autentifikačná služba Európskej komisie

I.2.3. EUTL (European Union Transaction Log) – transakčný log Európskej únie – protokol transakcií

I.2.4. Holdingový účet SR – účet zriadený v registri Únie alebo registri KP v mene štátu Slovenská republika

I.2.5. Internetová stránka Vnútroštátneho správcuhttp://emisie.icz.sk

I.2.6. Internetová stránka registra Únie – odkaz na stránku je uvedený na stránke Vnútroštátneho správcu

I.2.7. ITL (International Transaction Log) – medzinárodný transakčný log – medzinárodný protokol transakcií

I.2.8. Kjótske jednotky – znamenajú priznané jednotky – AAU(Assigned Amount Unit), jednotky zníženia emisií – ERU (Emission Reduction Unit), jednotky certifikovaného zníženia emisií – CER (Certified Emission Reduction) a jednotky sekvestrácie – RMU (Removal Unit).

I.2.9. Kvóta (tiež všeobecná emisná kvóta – EUA [European Union Allowance], kvóta prevádzkovateľa lietadla– AEUA [European Union Aviation Allowance], švajčiarska emisná kvóta – CHU [Swiss General Allowance] a švajčiarska emisná kvóta pre letectvo – CHUA [Swiss Aviation Allowance]) – kvóta, ktorá oprávňuje prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla vypustiť do ovzdušia 1 tonu emisií počas určitej doby (v prípade emisií skleníkových plynov ide o 1 tonu ekvivalentu CO2)

I.2.10. Majiteľ účtu – fyzická alebo právnická osoba, ktorá vlastní účet v registri Únie alebo v registri KP

I.2.11. Ministerstvo – Ministerstvo životného prostredia SR (tiež ako Kompetentný orgán alebo MŽP SR)

I.2.12. Nariadenie – delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 2019/1122, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokiaľ ide o fungovanie registra Únie

I.2.13. Nariadenie pre register a účty Kjótskeho protokolu (KP) – nariadenie Komisie (EÚ) č. 389/2013, ktorým sa zriaďuje register Únie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES a rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 280/2004/ES a č. 406/2009/ES a ktorým sa zrušujú nariadenia Komisie (EÚ) č. 920/2010 a č. 1193/2011

I.2.14. Overovateľ – oprávnený overovateľ podľa § 24 Zákona

I.2.15. Povolenie – vydáva príslušný okresný úrad v zmysle Zákona; je vyžadované od prevádzkovateľov v prípade vypúšťania skleníkových plynov do ovzdušia

I.2.16. Prevádzka – zariadenie, v ktorom sa vykonávajú činnosti uvedené v Prílohe č. 1 Zákona, prípadne iná činnosť, ktorá súvisí s uvedenými činnosťami a môže mať vplyv na celkové množstvo emisií

I.2.17. Prevádzkovateľ – osoba, ktorá zariadenie (stacionárnu prevádzku) skutočne prevádzkuje; v prípade, že nie je určená, je touto osobou vlastník prevádzky

I.2.18. Prevádzkovateľ lietadla – osoba, ktorá prevádzkuje lietadlo podľa Zákona; ak táto osoba nie je známa alebo vlastníkom určená, považuje sa za prevádzkovateľa lietadla vlastník lietadla

I.2.19. Prevod – prevod kvót v rámci registra Únie, registra KP alebo medzi registrami a medzi viacerými účtami

I.2.20. Register Kjótskeho protokolu (KP) – normalizovaná elektronická databáza, ktorá spĺňa požiadavky UNFCCC týkajúce sa registrov, spravovaná Centrálnym správcom

I.2.21. Register Únie – informačný systém jednotného registra EÚ zriadený na obchodovanie s emisiami, prevádzkovaný Európskou komisiou a spravovaný Centrálnym správcom

I.2.22. Smernica – smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Únii, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES v znení neskorších predpisov

I.2.23. Vnútroštátny správca – správca súboru používateľských účtov, ktoré patria do právomoci Slovenskej republiky v registri Únie poverený Ministerstvom životného prostredia SR na vykonávanie funkcie vnútroštátneho správcu emisných kvót – ICZ Slovakia a. s. Vnútroštátny správca koná aj ako správca registra KP.

I.2.24. Účet – znamená holdingový účet prevádzkovateľa, prevádzkovateľa lietadla, obchodný účet alebo účet overovateľa zriadený podľa čl. 14 až 16 a 18 Nariadenia, alebo osobný holdingový účet podľa čl. 18 Nariadenia pre register a účty KP

I.2.25. Zákon – č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

I.2.26. V prípade, že Zmluva alebo Všeobecné obchodné podmienky obsahujú pojmy, ktoré nie sú uvedené v Zozname použitých pojmov a definícií, platia definície uvedené v Aplikovateľných právnych predpisoch, ktorými sú predovšetkým Smernica, Zákon, Nariadenie a Nariadenie pre register a účty KP.

II. Zaistenie správy účtov a správy Účastníkov

II.1. Zriadenie účtu

II.1.1. V súlade s Nariadením je v registri zaistené vytvorenie rôznych typov účtov pre jednotlivých Účastníkov registra definovaných v bode I.1.6. týchto Všeobecných obchodných podmienok. Ide o tieto typy účtov:

 • holdingový účet prevádzkovateľa,
 • holdingový účet prevádzkovateľa lietadla,
 • obchodný účet,
 • účet overovateľa.

II.1.2. V súlade s Nariadením pre register a účty KP je v registri zaistené vytvorenie osobného holdingového účtu pre jednotlivých Účastníkov registra definovaných v bode I.1.6. týchto Všeobecných obchodných podmienok.

II.1.3. Na zriadenie a vedenie účtu (účtov) Účastníka je potrebné uzatvoriť Zmluvu medzi Účastníkom a Vnútroštátnym správcom. Zmluva, vrátane Všeobecných obchodných podmienok a príloh, je zverejnená na stránke Vnútroštátneho správcu. Zriadenie účtu je možné pre fyzickú osobu, ktorá má trvalé bydlisko na území Slovenskej republiky, alebo právnickú osobu registrovanú na Slovensku a zaregistrovanú na účely DPH na Slovensku. Registrácia právnickej osoby na Slovensku sa nevyžaduje pri zriadení holdingového účtu prevádzkovateľa lietadla a účtu overovateľa. Registrácia na účely DPH na Slovensku sa nevyžaduje pri zriadení holdingového účtu prevádzkovateľa, holdingového účtu prevádzkovateľa lietadla a účtu overovateľa.

II.1.4. Zriadenie holdingového účtu prevádzkovateľa, holdingového účtu prevádzkovateľa lietadla, obchodného účtu, účtu overovateľa a osobného holdingového účtu

Vnútroštátny správca zriadi (otvorí) účet do 20 pracovných dní odo dňa prijatia podpísanej Zmluvy a po zaregistrovaní všetkých (dodatočných) splnomocnených zástupcov v registri. Zmluva musí obsahovať všetky požadované údaje a kompletne vyplnené povinné prílohy k Zmluve, ktoré musia byť aktuálne, originály alebo úradne overené kópie a nie staršie ako 3 mesiace. Termín na zriadenie účtu začína plynúť až dňom doručenia všetkých potrebných a požadovaných dát v prípade, že by podpísaná Zmluva tieto dáta prvotne neobsahovala. O zriadení účtu Vnútroštátny správca bezodkladne informuje Účastníka. V prípade zamietnutia zriadenia účtu informuje Vnútroštátny správca Účastníka o dôvodoch zamietnutia. Zoznam požadovaných príloh k Zmluve je uvedený v bode II.1.11. týchto Všeobecných obchodných podmienok.

II.1.5. Podmienky zriadenia a vedenia účtu spoločné pre všetky typy účtov

Zmluva, ako aj všetky jej prílohy a požadované doklady musia byť v slovenskom jazyku, prípadne musí byť k originálu alebo úradne overenej kópii v cudzom jazyku doložený úradne overený preklad do slovenského jazyka.

II.1.6. V prípade, že dôjde k úprave Aplikovateľných právnych predpisov, má Vnútroštátny správca od Účastníka právo požadovať dodatočné doplnenie povinných príloh k Zmluve. Účastník je povinný Vnútroštátnemu správcovi dodať tieto prílohy v termíne, ktorý určí Vnútroštátny správca. V prípade nesplnenia tejto požiadavky je Vnútroštátny správca oprávnený zamietnuť zriadenie účtu, prípadne zablokovať prístup k účtu pre Účastníka.

II.1.7. V prípade požiadavky na otvorenie viacerých účtov v registri v rovnakom čase predkladá žiadateľ identifikačné údaje o osobách (majiteľ, splnomocnení zástupcovia, dodatoční splnomocnení zástupcovia) iba v jednom vyhotovení, pokiaľ sú tieto osoby pre všetky účty identické. V prípade, že žiadateľ požiada o zriadenie ďalšieho účtu s časovým odstupom dlhším ako 3 mesiace od zriadenia prvého účtu (účtov), musí vyššie uvedené identifikačné údaje znova predložiť.

II.1.8. Ku každému účtu v registri Únie, okrem účtu overovateľa, musia byť menovaní minimálne dvaja a maximálne desiati splnomocnení zástupcovia. V prípade účtu overovateľa musí byť menovaný minimálne jeden a maximálne desiati splnomocnení zástupcovia.

 • Pri otvorení účtu musí mať holdingový účet prevádzkovateľa, holdingový účet prevádzkovateľa lietadla a obchodný účet aspoň 2 splnomocnených zástupcov s jednou z týchto kombinácií práv:
  • 1 s právom iniciovať procesy a 1 s právom schváliť procesy,
  • 1 s právom iniciovať aj schváliť procesy a 1 s právom schváliť procesy,
  • 1 s právom iniciovať procesy a 1 s právom iniciovať aj schváliť procesy,
  • 2 s právom iniciovať aj schváliť procesy.

Nastavenie práv vyžaduje, aby proces iniciovaný jedným splnomocneným zástupcom mohol schváliť len ďalší splnomocnený zástupca, tzn. iniciátorom aj schvaľovateľom jedného procesu nemôže byť tá istá osoba.

Overovateľ musí mať aspoň 1 splnomocneného zástupcu s právom iniciovať procesy.

Okrem toho môžu mať účty aj splnomocnených zástupcov s právom „len na čítanie“.

 • Splnomocnení zástupcovia musia byť v prípade toho istého účtu rozdielne osoby. Jedna osoba však môže byť splnomocneným pre viac účtov. Splnomocnený zástupca overovateľa však nesmie byť zástupcom žiadneho ďalšieho účtu.
 • Majiteľ účtu sa môže rozhodnúť, že na spracovanie prevodov na účet v zozname dôveryhodných účtov nie je potrebné schválenie ďalším splnomocneným zástupcom a takisto svoje rozhodnutie odvolať prostredníctvom kompletne vyplneného a podpísaného tlačiva Aktualizácia údajov o účastníkovi a účte.

Ku každému účtu v registri KP musia byť menovaní minimálne dvaja a maximálne šiesti splnomocnení zástupcovia. K osobnému holdingovému účtu je tiež možné menovať maximálne desiatich dodatočných splnomocnených zástupcov. Ďalší splnomocnení zástupcovia môžu mať prístup k účtu iba na účely prezerania.

 • Pri otvorení a vedení účtu musí mať osobný holdingový účet aspoň 2 splnomocnených zástupcov.
 • Splnomocnení zástupcovia a dodatoční splnomocnení zástupcovia musia byť v prípade toho istého osobného holdingového účtu rozdielne osoby. Jedna osoba však môže byť splnomocneným alebo dodatočným splnomocneným zástupcom pre viac účtov.

V prípade obchodného účtu a osobného holdingového účtu minimálne jeden splnomocnený zástupca k účtu musí byť osoba s trvalým bydliskom na území Slovenskej republiky.

 • Po splnení všetkých podmienok uvedených v bode II.1. týchto Všeobecných obchodných podmienok a menovania (dodatočných) splnomocnených zástupcov potvrdí Vnútroštátny správca menovanie zaregistrovaného (dodatočného) splnomocneného zástupcu v registri Únie alebo registri KP najneskôr do 20 pracovných dní odo dňa doručenia potrebných informácií v súlade s bodom II.1. týchto Všeobecných obchodných podmienok. Vnútroštátny správca môže zamietnuť menovanie (dodatočného) splnomocneného zástupcu v prípadoch stanovených v Aplikovateľných právnych predpisoch. O tejto skutočnosti informuje žiadateľa.
 • Vnútroštátny správca má právo predĺžiť posudzovanie jedenkrát o ďalších 20 pracovných dní. O predĺžení informuje Účastníka.
 • Účastník registra Únie má právo splnomocnených zástupcov kedykoľvek odvolať. Účastník registra KP má právo splnomocnených a dodatočných splnomocnených zástupcov kedykoľvek odvolať, avšak za dodržania podmienok definovaných v bode II.1.8. týchto Všeobecných obchodných podmienok. Odvolanie (dodatočných) splnomocnených zástupcov na podnet Majiteľa účtu musí byť Vnútroštátnemu správcovi doručené písomne v súlade postupom na aktualizáciu údajov. Po prijatí požadovanej dokumentácie Vnútroštátny správca zruší prístupové práva do registra odvolanému (dodatočnému) splnomocnenému zástupcovi do 20 pracovných dní. V prípade urýchlenej požiadavky na pozastavenie prístupových práv pre (dodatočného) splnomocneného zástupcu je možné zaslať oznámenie e-mailom s naskenovanou žiadosťou (na e-mailovú adresu uvedenú na stránke Vnútroštátneho správcu). V tomto prípade bude prístup pozastavený a po prijatí dokumentácie bude zrušený. Dokumentácia musí byť v tomto prípade zaslaná Vnútroštátnemu správcovi do 5 pracovných dní odo dňa doručenia e-mailu.
 • Odvolanie (dodatočného) splnomocneného zástupcu nadobúda účinnosť dňom vykonania príslušného úkonu v registri Únie Vnútroštátnym správcom v súlade s Aplikovateľnými právnymi predpismi. Účastník nemá právo namietať proti prevodu, ktorý bol uskutočnený na základe pokynov (dodatočného) splnomocneného zástupcu do doby jeho odvolania, tzn. do dňa doručenia dokumentácie alebo oznámenia Vnútroštátnemu správcovi.
 • Vnútroštátny správca má právo odvolať (dodatočného) splnomocneného zástupcu za podmienok uvedených v Aplikovateľných právnych predpisoch (napr. zistenie, že boli poskytnuté falošné doklady totožnosti, prípadne nepravdivé údaje v dokumentoch).
 • Pri vymenovaní novej osoby (dodatočného) splnomocneného zástupcu sa postupuje rovnako ako v prípade menovania prvých (dodatočných) splnomocnených zástupcov pri zriadení účtu a platia podmienky definované v bode II.1.8. týchto Všeobecných obchodných podmienok. Pri vymenovaní nového (dodatočného) splnomocneného zástupcu Účastník zabezpečí, aby sa nová osoba zaregistrovala v registri Únie alebo registri KP a zašle Vnútroštátnemu správcovi v požiadavke na aktualizáciu osoby (dodatočného) splnomocneného zástupcu aj jedinečný identifikátor používateľa registra, tzv. URID, ktorý systém pridelí novej osobe po zaregistrovaní.

II.1.9. Na účely predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a vykonania starostlivosti Účastník poskytuje Vnútroštátnemu správcovi informácie potrebné na:

 • identifikáciu Účastníka a overenie jeho identifikácie,
 • identifikáciu konečného užívateľa výhod,
 • zistenie účelu a plánovanej povahy zmluvného vzťahu,
 • zistenie, či je majiteľ účtu, (dodatoční) splnomocnení zástupcovia alebo konečný užívateľ výhod politicky exponovanou osobou alebo sankcionovanou osobou,
 • v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu zistenie pôvodu majetku pri zmluvnom vzťahu,
 • zistenie, či Účastník koná vo vlastnom mene.

II.1.10. Účastník sa môže rozhodnúť, či sa Telefón 1, Telefón 2 a E-mail majiteľa účtu v registri Únie budú zobrazovať na verejne dostupnom webovom sídle EUTL.

II.1.11. Povinné prílohy k Zmluve

Povinné prílohy k Zmluve o zriadení holdingového účtu prevádzkovateľa alebo holdingového účtu prevádzkovateľa lietadla:

 • doklad potvrdzujúci registráciu právneho subjektu – výpis z obchodného registra alebo živnostenské oprávnenie,
 • ak je právnická osoba súčasťou skupiny, musí poskytnúť dokument, v ktorom je jasne uvedená štruktúra skupiny,
 • splnomocnenie iného oprávneného zástupcu na vykonávanie funkcie právneho zástupcu.

Vnútroštátny správca môže právnickú osobu požiadať o predloženie týchto ďalších dokumentov:

 • údaje o bankovom účte – potvrdenie banky o vedení účtu,
 • potvrdenie o registrácii na účely DPH,
 • meno, dátum narodenia a štátna príslušnosť konečného užívateľa výhod právneho subjektu vrátane typu vlastníctva alebo kontroly, ktorú vykonáva – prostredníctvom tlačiva Aktualizácia údajov o konečnom užívateľovi výhod,
 • kópia listín zakladajúcich právny subjekt,
 • kópia výročnej správy alebo najnovších finančných výkazov overených audítorom.

Povinné prílohy k Zmluve o zriadení obchodného účtu alebo osobného holdingového účtu – žiadateľ fyzická osoba:

 • overená kópia preukazu totožnosti žiadateľa (v prípade občana SR občiansky preukaz),
 • výpis z registra trestov,
 • potvrdenie banky o bankovom účte otvorenom v členskom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru.

V prípade, že preukaz totožnosti neobsahuje adresu trvalého bydliska, je potrebné doložiť relevantný dôkaz o platnej adrese trvalého bydliska.

Povinné prílohy k Zmluve o zriadení obchodného účtu alebo osobného holdingového účtu – žiadateľ právnická osoba:

 • doklad potvrdzujúci registráciu právneho subjektu – výpis z obchodného registra,
 • údaje o bankovom účte – potvrdenie banky o bankovom účte otvorenom v členskom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru,
 • potvrdenie o registrácii na účely DPH,
 • zoznam riaditeľov,
 • splnomocnenie iného oprávneného zástupcu na vykonávanie funkcie právneho zástupcu.

V prípade, že z dokladu potvrdzujúceho registráciu právneho subjektu nie je zrejmý dôkaz na potvrdenie registrovanej adresy právnickej osoby, je potrebné takýto dôkaz doložiť.

Vnútroštátny správca môže právnickú osobu požiadať o predloženie ďalších dokumentov:

 • kópia listín zakladajúcich právny subjekt,
 • kópia výročnej správy alebo najnovších finančných výkazov overených audítorom.

Povinné prílohy k Zmluve o zriadení účtu overovateľa – žiadateľ Overovateľ:

 • osvedčenie podľa § 24 Zákona,
 • výpis z obchodného registra alebo živnostenské oprávnenie,
 • splnomocnenie iného oprávneného zástupcu na vykonávanie funkcie právneho zástupcu.

Povinné prílohy k Zmluve o zriadení ktoréhokoľvek z účtov uvedených v bodoch II.1.1. a II.1.2. týchto Všeobecných obchodných podmienok, v prípade menovania (dodatočných) splnomocnených zástupcov:

 • overená kópia preukazu totožnosti (v prípade občana SR občiansky preukaz) za každého menovaného (dodatočného) splnomocneného zástupcu osobitne,
 • výpis z registra trestov za každého menovaného (dodatočného) splnomocneného zástupcu osobitne.

V prípade, že preukaz totožnosti neobsahuje adresu trvalého bydliska, je potrebné doložiť relevantný dôkaz o platnej adrese trvalého bydliska.

Všetky dokumenty predložené ako dôkaz podľa tohto bodu musia byť originály alebo verné kópie overené verejným notárom alebo iným podobným odborníkom. Pokiaľ ide o doklady vydané mimo Slovenskej republiky, kópia musí byť legalizovaná. Vyhotovenie originálneho dokumentu, overenie kópie dokumentu alebo legalizácia sa nesmie uskutočniť viac ako 3 mesiace pred dátumom predloženia žiadosti.

II.2. Aktualizácia informácií o účtoch

II.2.1. V prípade, že dôjde k zmene v informáciách týkajúcich sa (dodatočných) splnomocnených zástupcov a akýchkoľvek údajov alebo dokladov, ktoré boli poskytnuté pri zriadení účtu a údajov uvedených pri podpise Zmluvy, Účastník informuje o tejto skutočnosti Vnútroštátneho správcu. Účastník sa zaväzuje zaslať Vnútroštátnemu správcovi oznámenie o zmene, vrátane potrebných dokladov najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa, kedy ku konkrétnej zmene došlo. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na prípad zlúčenia alebo, naopak, oddelenia viacerých prevádzkovateľov lietadiel a tiež na skončenie platnosti Osvedčenia o akreditácii vydaného na účel overovania správ o vypustených emisiách v prípade Overovateľa.

II.2.2. Majitelia účtov navyše do 31. decembra každého roku potvrdzujú Vnútroštátnemu správcovi, že informácie týkajúce sa ich účtov sú ešte stále úplné, aktuálne, presné a pravdivé.

II.2.3. Vnútroštátny správca aspoň raz za 3 roky preskúma, či sú informácie o obchodnom účte alebo osobnom holdingovom účte aj naďalej úplné, aktuálne, presné a pravdivé, a v prípade potreby požiada Majiteľa účtu, aby ho upovedomil o každej zmene. V prípade holdingových účtov prevádzkovateľa, prevádzkovateľa lietadla a overovateľov sa preskúmanie uskutoční aspoň raz za päť rokov. Účastník na tento účel predkladá Vnútroštátnemu správcovi Potvrdenie informácií o účte v registri Únie alebo Potvrdenie informácií o účte v registri Kjótskeho protokolu vrátane ďalších dokumentov požadovaných Vnútroštátnym správcom v závislosti od typu účtu.

II.2.4. Na základe doručenej informácie o zmene, definovanej v bode II.2.1. týchto Všeobecných obchodných podmienok, zabezpečí Vnútroštátny správcaaktualizáciu predmetných informácií do 20 pracovných dní v registri Únie, do 15 pracovných dní v registri KP a o jej vykonaní informuje Účastníka.

II.2.5. Zmena Majiteľa účtu v registri Únie alebo registri KP je možná iba za podmienok definovaných v Aplikovateľných právnych predpisoch.

II.2.6. Vnútroštátny správca posiela písomne Účastníkovi najneskôr k 31. januáru každého roka výpis z účtu, ktorý obsahuje všetky vykonané transakcie na účte Účastníka v priebehu predchádzajúceho roka. Výpis z účtu sa pre každý účet s výnimkou účtu overovateľa spracováva samostatne a podlieha archivácii za podmienok stanovených v Aplikovateľných právnych predpisoch. V prípade reklamácie zaslaného výpisu z účtu je Účastník povinný doručiť Vnútroštátnemu správcovi písomnú reklamáciu do 30 dní odo dňa prijatia príslušného výpisu z účtu. Po stanovenej lehote bude výpis z účtu považovaný zo strany Účastníka za akceptovaný.

II.3. Zatvorenie a zablokovanie účtu v registroch

II.3.1. Holdingový účet prevádzkovateľa alebo holdingový účet prevádzkovateľa lietadla, ktorý nemá k 1. aprílu každého roka schválené ročné overené emisie príslušnej prevádzky alebo prevádzkovateľa lietadla za predchádzajúci kalendárny rok, je automaticky blokovaný na prevody jednotiek. K odblokovaniu dôjde v momente splnenia vyššie uvedenej povinnosti.

II.3.2. Ak má Vnútroštátny správca zatvoriť účet, na ktorom je v danej dobe kladný zostatok emisných kvót (príp. kjótskych jednotiek), zašle Vnútroštátny správca Účastníkovi písomnú žiadosť o definovanie iného účtu, na ktorý Účastník požaduje prevedenie emisných kvót (príp. kjótskych jednotiek). Vnútroštátny správca prevedie v súlade s Aplikovateľnými právnymi predpismi v deň zatvorenia účtu jeho zostatok na holdingový účet SR, v prípade že do 40 pracovných dní nedostane od Účastníka, ktorého účet sa má zatvoriť, odpoveď na žiadosť o poskytnutie iného účtu.

II.3.3. V prípade, že dôjde k zatvoreniu účtu, Účastník berie na vedomie, že sa stávajú splatnými všetky pohľadávky, ktoré sa k danému účtu vzťahujú a tiež, že dôjde k deaktivácii všetkých prístupových práv.

II.3.4. O zablokovaní, odblokovaní, zatvorení alebo otvorení účtu bezodkladne informuje Vnútroštátny správca Účastníka. K týmto operáciám môže dôjsť aj na základe pokynu Ministerstva v súlade s Aplikovateľnými právnymi predpismi.

II.3.5. Zatvorenie účtu prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla

Ak dôjde k zrušeniu Povolenia pre určitú prevádzku a Vnútroštátny správca dostane informáciu o tejto skutočnosti od Ministerstva alebo od príslušného okresného úradu, zatvorí holdingový účet prevádzkovateľa, ktorý je k príslušnej prevádzke viazaný, za predpokladu splnenia nasledovných podmienok:

 • v registri Únie je zaevidovaný rok posledných emisií,
 • pre všetky roky, keď bol prevádzkovateľ začlenený do systému EU ETS, boli zaevidované overené emisie,
 • prevádzkovateľ odovzdal kvóty rovnajúce sa množstvu jeho overených emisií,
 • neočakáva sa vrátenie nadbytočne pridelených kvót.

Ak dôjde k zlúčeniu viacerých prevádzkovateľov lietadla, príp. ak prevádzkovateľ lietadla úplne prestane vykonávať činnosti uvedené v Prílohe č. I Smernice, a Vnútroštátny správca dostane informáciu o tejto skutočnosti z Ministerstva, zatvorí na pokyn Ministerstva účet prevádzkovateľa lietadla, ktorého sa vyššie uvedená skutočnosť týka. Mechanizmus zatvorenia účtu je definovaný v Aplikovateľných právnych predpisoch.

II.3.6. Zatvorenie obchodného účtu, osobného holdingového účtu alebo účtu overovateľa

V prípade, že Účastník požaduje zatvoriť obchodný účet, osobný holdingový účet alebo účet overovateľa, zašle Vnútroštátnemu správcovi písomnú Žiadosť o zatvorenie účtu emisných kvót, ktorá musí byť podpísaná Majiteľom účtu. Vnútroštátny správca na základe písomnej a podpísanej žiadosti predmetný účet zatvorí, a to do 10 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.

Ak na obchodnom účte alebo osobnom holdingovom účte neboli v priebehu 1 kalendárneho roka (12 mesiacov) vykonané žiadne transakcie a na účte je nulový zostatok emisných kvót a kjótskych jednotiek, Vnútroštátny správca môže zaslať Účastníkovi informáciu, že o 40 pracovných dní dôjde k zatvoreniu účtu. V prípade, že počas tejto lehoty Vnútroštátny správca nedostane ako odpoveď žiadosť Účastníka o zachovanie účtu, tak po uplynutí tejto lehoty predmetný účet zatvorí.

Ak dôjde k zrušeniu osvedčenia Overovateľa a Vnútroštátny správca dostane informáciu o tejto skutočnosti z Ministerstva, zatvorí účet overovateľa, ktorý s touto skutočnosťou súvisí.

III. Zabezpečený prístup do registrov, pozastavenie a obnovenie prístupu

III.1. Používateľský prístup do registrov – prihlásenie

III.1.1. Prístup do slovenskej časti registra Únie a registra KP je možný prostredníctvom zabezpečenej internetovej stránky registra Únie, dostupnej v slovenskom a anglickom jazyku. V tejto časti má Účastník zabezpečený prístup k svojmu účtu (účtom). (Dodatoční) splnomocnení zástupcovia Účastníka sa do registra Únie a registra KP prihlasujú cez EU Login po zadaní e-mailovej adresy, hesla a naskenovaní QR kódu.

III.1.2. Prístup v EU Login si každý splnomocnený zástupca zriadi individuálne. Pri zriadení postupuje v súlade s Používateľským manuálom EU Login a Manuálom na prihlásenie do registra Únie, ktoré sú zverejnené na stránke Vnútroštátneho správcu.

III.1.3. Pri prihlásení je zadanie e-mailovej adresy a hesla požadované iba raz, na obrazovke EU Login. Ak sú prihlasovacie údaje od (dodatočného) splnomocneného zástupcu požadované aj iným spôsobom, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Vnútroštátneho správcu.

III.1.4. V prípade migrácie účtov zašle Vnútroštátny správca (dodatočným) splnomocneným zástupcom Účastníka oznámenie o migrácii ich účtov. Na základe takejto informácie je Účastník (jeho splnomocnení zástupcovia) bezodkladne povinný prihlásiť sa do registra Únie alebo registra KP a skontrolovať správnosť všetkých relevantných údajov, ako sú údaje o jeho osobe, údaje o osobe Účastníka a údaje o účte. V prípade zistenia nezrovnalostí v uvedených dátach oznámi Účastník tieto nezrovnalosti Vnútroštátnemu správcovi do 10 pracovných dní odo dňa prvého prihlásenia do registra Únie alebo registra KP, príp. najneskôr do termínu, ktorý Vnútroštátny správca stanovil v Oznámení o migrácii účtov.

III.1.5. Prístupové práva do zabezpečenej časti registra Únie alebo registra KP budú právoplatným menovaným (dodatočným) splnomocneným zástupcom pridelené po doručení a odsúhlasení úplnosti, správnosti a aktuálnosti všetkých požadovaných informácií v súlade s bodom II.1. týchto Všeobecných obchodných podmienok. Prístup do registra Únie ani registra KP nebude umožnený (dodatočným) splnomocneným zástupcom, ktorí boli odvolaní, prípadne ak im bol prístup do registra Únie alebo registra KP pozastavený.

III.1.6. Vnútroštátny správca zasiela právoplatne menovanému (dodatočnému) splnomocnenému zástupcovi autorizačný kľúč na jednorazovú aktiváciu plného prístupu k účtu, resp. účtom, ku ktorým bol v registri Únie alebo v registri KP priradený.

III.1.7. Aktualizáciu prístupových údajov v EU Login si zabezpečuje každý (dodatočný) splnomocnený zástupca individuálne v súlade s Používateľským manuálom EU Login a Manuálom na prihlásenie do registra Únie.

III.1.8. (Dodatoční) splnomocnení zástupcovia majú prístupové práva iba k účtom, ku ktorým boli splnomocnení a môžu vykonávať iba úkony, ku ktorým boli zo strany Účastníka splnomocnení.

III.2. Potvrdenie QR kódom

III.2.1. Potvrdenie totožnosti (dodatočného) splnomocneného zástupcu, potvrdenie zadaných transakcií a potvrdenie operácií so zoznamom dôveryhodných účtov v registri Únie a registri KP sa vykonáva prostredníctvom QR kódu, ktorý sa zobrazí vo webovej verzii EU Login. (Dodatočný) splnomocnený zástupca ho naskenuje pomocou aplikácie EU Login Mobile, ktorá následne automaticky vygeneruje jednorazový kód. (Dodatočný) splnomocnený zástupca prepíše kód z aplikácie do webovej verzie EU Login a po overení správnosti sa požadovaná operácia v registri Únie alebo registri KP dokončí.

III.3. Autentifikácia pri telefonickej komunikácii

III.3.1. Na dodatočné overenie totožnosti (dodatočného) splnomocneného zástupcu pri telefonickej komunikácii s helpdeskom Vnútroštátneho správcu slúžia bezpečnostná otázka a odpoveď, ktoré (dodatočný) splnomocnený zástupca uviedol pri registrácii do registra Únie alebo registra KP. Na tento účel môže Vnútroštátny správca rovnako použiť overenie prostredníctvom náhodne vybraných troch číslic z rodného čísla (dodatočného) splnomocneného zástupcu alebo z jeho dokladu totožnosti, ktorý bol poskytnutý vnútroštátnemu správcovi. Dodatočné overenie Vnútroštátny správca požaduje pri vybraných úkonoch, najmä, nie však výlučne, pri spracovaní žiadosti o zmenu mobilného zariadenia, ktorú inicioval (dodatočný) splnomocnený zástupca v registri Únie alebo registri KP.

III.4. Pozastavenie prístupu k účtom

III.4.1. V nižšie uvedených prípadoch má Vnútroštátny správca právo na pozastavenie prístupu Účastníka k procesom alebo prístupu k akémukoľvek účtu v registri Únie alebo registri KP:

 • Vnútroštátny správca zistil, prípadne má dôvod domnievať sa, že sa (dodatočný) splnomocnený zástupca Účastníka pokúsil o prístup k procesom, prípadne účtom, ku ktorým nebol splnomocnený,
 • Vnútroštátny správca zistil, prípadne má dôvod domnievať sa, že sa (dodatočný) splnomocnený zástupca Účastníka opakovane pokúsil o prístup k procesom, prípadne účtom, použitím nezodpovedajúcej e-mailovej adresy a hesla, alebo sa pokúsil akýmkoľvek spôsobom o narušenie bezpečnosti systému registra,
 • za podmienok stanovených v Aplikovateľných právnych predpisoch, predovšetkým pri chýbajúcej úhrade splatných faktúr, ktoré sa vzťahujú k predmetnému účtu alebo pri porušení ustanovení Zmluvy a týchto Všeobecných obchodných podmienok,
 • v iných prípadoch uvedených v Aplikovateľných právnych predpisoch.

III.4.2. Vnútroštátny správca prístup bezodkladne obnoví po vyriešení a odstránení dôvodov, ktoré viedli k pozastaveniu prístupu k účtu alebo prístupu k procesom.

III.4.3. V prípade, že Účastník nemôže z dôvodu pozastavenia prístupu k účtom uskutočniť odovzdanie kvót, môže určiť množstvo emisných kvót, ktoré majú byť odovzdané a požiadať Vnútroštátneho správcu o ich odovzdanie prostredníctvom Žiadosti o vykonanie transakcie v súlade s bodom IV.6.2.

III.4.4. V prípade narušenia bezpečnosti registra alebo akéhokoľvek (aj potenciálneho) rizika ohrozenia integrity systému registrov vrátane zálohových zariadení môžu byť v súlade s Aplikovateľnými právnymi predpismi všetky prístupy k registru Únie alebo registru KP čiastočne alebo aj úplne pozastavené.

III.4.5. Z dôvodu vykonávania servisných prác, údržby registra Únie alebo registra KP a iných prác potrebných na zabezpečenie správneho fungovania registrov môžu byť používateľské prístupy do registrov pozastavené. O takejto skutočnosti informuje Vnútroštátny správca Účastníkov vopred na stránke Vnútroštátneho správcu.

III.4.6. V prípade podozrenia, že kvóty alebo kjótske jednotky boli predmetom podvodnej transakcie, prania špinavých peňazí, financovania terorizmu alebo inej trestnej činnosti, môže byť v súlade s Aplikovateľnými právnymi predpismi prístup ku kvótam alebo kjótskym jednotkám v registri Únie alebo registri KP pozastavený. Maximálna doba pozastavenia prístupu je v tomto prípade 4 týždne.

III.5. Prevádzka internetovej stránky registra Únie

III.5.1. Centrálny správca registra prijíma všetky primerané opatrenia na zabezpečenie bezproblémovej prevádzky registra Únie a registra KP a na zabezpečenie prístupu k účtom 7 dní v týždni a 24 hodín denne.

III.5.2. Prerušenie prístupu na stránku registra Únie môže byť uskutočnené v súlade s podmienkami uvedenými v Aplikovateľných právnych predpisoch.

IV. Realizácia a monitorovanie transakcií

IV.1. Realizácia transakcií

IV.1.1. (Dodatoční) splnomocnení zástupcovia Účastníka vykonávajú transakcie na účtoch prostredníctvom internetovej stránky registra Únie, po prihlásení do systému prostredníctvom e-mailovej adresy, hesla a QR kódu.

IV.1.2. Realizácia transakcií sa riadi podmienkami uvedenými v Aplikovateľných právnych predpisoch.

IV.1.3. S výnimkou účtu overovateľa môžu mať účty v registri Únie a registri KP zoznam dôveryhodných účtov. Do takéhoto zoznamu sa automaticky zaradia všetky účty patriace jednému Majiteľovi a v registri Únie tiež účet EÚ pre prideľovanie a účet Únie pre zrušenie. Zmeny v zozname dôveryhodných účtov navrhuje jeden splnomocnený zástupca a následne schvaľuje ďalší splnomocnený zástupca alebo dodatočný splnomocnený zástupca. Pridanie účtu na zoznam dôveryhodných účtov sa vykoná po uplynutí 4 pracovných dní od schválenia v registri Únie a po uplynutí 7 pracovných dní od schválenia v registri KP. Odstránenie účtu zo zoznamu dôveryhodných účtov bude vykonané okamžite po schválení.

IV.1.4. Majitelia holdingového účtu prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla sa môžu rozhodnúť, že je možné uskutočňovať prevody z ich účtu aj na účty mimo zoznamu dôveryhodných účtov a takisto svoje rozhodnutie odvolať prostredníctvom kompletne vyplneného a podpísaného tlačiva Aktualizácia údajov o účastníkovi a účte.

IV.1.5. V registri Únie a registri KP je na jednotlivých účtoch možné držať iba tie typy jednotiek, ktoré sú stanovené v Aplikovateľných právnych predpisoch. Na účtoch, ktoré sú v správe Vnútroštátneho správcu, nie je možné držať jednotky ICER, tCER a RMU. Na účte overovateľa nie je možné držať žiadne kvóty ani kjótske jednotky, a teda nie je možné z neho realizovať akékoľvek prevody. Účet overovateľa slúži výlučne na zaznamenávanie množstva overených emisií.

IV.1.6. V registri Únie môže splnomocnený zástupca zrušiť prevod iniciovaný na účet mimo zoznamu dôveryhodných účtov najneskôr 2 hodiny pred jeho dokončením.

IV.1.7. Ak má splnomocnený zástupca Účastníka odôvodnené podozrenie, že prevod na účet mimo zoznamu dôveryhodných účtov v registri Únie bol inicializovaný podvodom, môže Vnútroštátneho správcu písomne požiadať o zrušenie prevodu najneskôr do 2 hodín pred jeho dokončením. Ak má (dodatočný) splnomocnený zástupca Účastníka odôvodnené podozrenie, že prevod v registri KP bol inicializovaný podvodom, môže Vnútroštátneho správcu písomne požiadať o zrušenie prevodu inicializovaného v jeho mene, najneskôr však 24 hodín po inicializácii prevodu. Žiadosť musí byť podpísaná splnomocneným zástupcom, naskenovaná a odoslaná e-mailom, musí obsahovať odôvodnenie podozrenia a údaje o prevode. Súčasne s podaním žiadosti Účastník bezodkladne informuje o podozrení z podvodu orgány činné v trestnom konaní. Kópiu takéhoto oznámenia a originál žiadosti zašle Účastník Vnútroštátnemu správcovi poštou najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti e-mailom. Ak Vnútroštátny správca v uvedenej lehote kópiu oznámenia nedostane, môže sám informovať orgány činné v trestnom konaní o podozrení z podvodu.

IV.2. Realizácia prevodov

IV.2.1. Pri iniciovaní prevodu v registri Únie splnomocnený zástupca uvedie, či ide o bilaterálnu transakciu, tzn. prevod nie je zaevidovaný na mieste obchodovania (napr. burza). Prevody medzi účtami jedného Majiteľa nie sú považované za bilaterálne transakcie.

IV.2.2. V súlade s Aplikovateľnými právnymi predpismi je možné realizovať prevody kvót alebo kjótskych jednotiek medzi účtami v registri alebo medzi registrami. Ak dôjde k nesúladu zadania prevodu kvót alebo kjótskych jednotiek alebo v prípade, že na účte nie je dostatočné množstvo kvót alebo kjótskych jednotiek zodpovedajúce množstvu, ktoré chce Účastník previesť, bude príkaz na prevod zo strany registra zamietnutý. Účastník bude o zamietnutí informovaný.

IV.2.3. Prevod kvót nadobúda účinnosť k termínu a za podmienok, ktoré sú definované v Aplikovateľných právnych predpisoch. Po vykonaní úspešných automatických kontrol zo strany EUTL, dodatkového protokolu transakcií Švajčiarska alebo ITL je zápis kvót alebo kjótskych jednotiek, ktoré boli predmetom prevodu, na účet Účastníka konečný.

IV.2.4. Aplikovateľné právne predpisy ustanovujú výnimočné prípady, keď môže (dodatočný) splnomocnený zástupca Účastníka požiadať Vnútroštátneho správcu o vykonanie prevodu v jeho mene v prípade, že mu nebol pozastavený prístup v súlade s čl. 30 Nariadenia alebo čl. 34 Nariadenia pre register a účty KP. (Dodatočný) splnomocnený zástupca zašle Vnútroštátnemu správcovi písomnú Žiadosť o vykonanie transakcie podpísanú podľa podpisového vzoru uvedeného v Zmluve a obsahujúcu informácie, ktoré Vnútroštátny správca požaduje. Následne po prijatí a schválení takejto žiadosti Vnútroštátnym správcom môže Vnútroštátny správca uskutočniť prevod medzi účtami v registri alebo medzi registrami v súlade s ustanoveniami o prevodoch definovanými v Aplikovateľných právnych predpisoch. Po vykonaní prevodu zašle Vnútroštátny správca Účastníkovi písomné potvrdenie o vykonaní prevodu. Reklamáciu takéhoto potvrdenia môže (dodatočný) splnomocnený zástupca Účastníka zaslať Vnútroštátnemu správcovi v písomnej forme, najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia Potvrdenia o prevode. Po danej lehote sa bude Potvrdenie o prevode považovať zo strany Účastníka za akceptované.

IV.2.5. Vnútroštátny správca žiadosť zamietne v prípade nesúladu žiadosti, nedostatočného zdôvodnenia, nedostatočného množstva kvót alebo kjótskych jednotiek zapísaných na účte v súvislosti s požadovaným množstvom na prevod a iných obmedzení, ktoré bránia schváleniu žiadosti. O neschválení žiadosti Vnútroštátny správca informuje Účastníka.

IV.3. Obmedzenia v súvislosti s prevodmi kvót alebo kjótskych jednotiek

IV.3.1. Účastník berie na vedomie, že za podmienok stanovených v Aplikovateľných právnych predpisoch, predovšetkým pri chýbajúcej úhrade faktúr, ktoré sa vzťahujú k predmetnému účtu, alebo pri porušení ustanovení Zmluvy a týchto Všeobecných obchodných podmienok, môže Vnútroštátny alebo Centrálny správca registra zamietnuť každý prevod kvót alebo kjótskych jednotiek realizovaný splnomocneným zástupcom Účastníka s výnimkou prevodu kvót, ktorý sa týka zabezpečenia každoročného odovzdania kvót.

IV.3.2. Vnútroštátny, prípadne Centrálny správca povolí prevod kvót alebo kjótskych jednotiek, ktorý bol zamietnutý z dôvodov uvedených v bode IV.3., bezodkladne po vyriešení a odstránení dôvodov, ktoré viedli k zamietnutiu.

IV.4. Prideľovanie kvót

IV.4.1. Na základe písomného pokynu z Ministerstva pridelí Vnútroštátny správca určené množstvo emisných kvót v súlade s § 10 Zákona na príslušný holdingový účet prevádzkovateľa.

IV.4.2. Na základe písomného pokynu z Ministerstva pridelí Vnútroštátny správca určené množstvo emisných kvót v súlade s § 14 Zákona na príslušný holdingový účet prevádzkovateľa lietadla.

IV.5. Údaje o overených o emisiách prevádzky a prevádzkovateľa lietadla

IV.5.1. Správa o emisiách vypustených prevádzkovateľom lietadla sa každoročne overuje a každý prevádzkovateľ lietadla má povinnosť oznámiť Vnútroštátnemu správcovi Overovateľa, ktorý bude jeho správu o emisiách vypustených v období predchádzajúceho roka overovať. V prípade, že prevádzkovateľ lietadla Vnútroštátnemu správcovi neoznámi Overovateľa do 28. februára, bude za Overovateľa považovaný aktuálne evidovaný Overovateľ.

IV.5.2. Každý rok po overení, najneskôr do 31. marca, zaznamená Vnútroštátny správca na základe údajov predložených Ministerstvom ročné overené emisie pre príslušnú prevádzku za predchádzajúci rok do registra. V prípade, že do uvedeného termínu nebudú v registri ročné overené emisie zaznamenané a schválené, účet prevádzkovateľa bude automaticky zablokovaný v súlade s bodom II.3.1. týchto Všeobecných obchodných podmienok. Účet bude odblokovaný po splnení podmienky o zaznamenaní a schválení overených emisií do registra.

Každý rok po overení, najneskôr do 31. marca, zaznamená Overovateľ ročné overené emisie pre príslušného prevádzkovateľa lietadla za predchádzajúci rok do registra. V prípade, že do uvedeného termínu nebudú v registri ročné overené emisie zaznamenané a schválené, účet prevádzkovateľa lietadla bude automaticky zablokovaný v súlade s bodom II.3.1. týchto Všeobecných obchodných podmienok. Účet bude odblokovaný po splnení podmienky o zaznamenaní a schválení overených emisií do registra.

IV.5.3. Vnútroštátny správca na základe poverenia Ministerstva každoročne schvaľuje ročné overené emisie prevádzkovateľa v registri.

Vnútroštátny správca na základe poverenia Ministerstva každoročne schvaľuje ročné overené emisie prevádzkovateľa lietadla zadané Overovateľom do registra. Po vykonaní operácie schválenia už nie je zo strany Overovateľa možné zmeniť množstvo ním zadaných overených emisií.

IV.5.4. Vnútroštátny správca môže na základe písomného pokynu z Ministerstva opraviť v registri overené emisie tak, že opravené overené emisie zaznamená pre príslušnú prevádzku alebo prevádzkovateľa lietadla za príslušný kalendárny rok v registri.

IV.5.5. Každý prevádzkovateľ berie na vedomie, že naúčely zaznamenania ročných overených emisií a ich následného schválenia má Ministerstvo prostredníctvom Vnútroštátneho správcu pridelené prístupové práva k jeho účtom.

Každý prevádzkovateľ lietadla berie na vedomie, že na účely zaznamenania ročných overených emisií a ich následného schválenia, má ním určený Overovateľ a Ministerstvo prostredníctvom Vnútroštátneho správcu pridelené prístupové práva k jeho účtom.

IV.5.6. Vnútroštátny správca nezodpovedá za škody, sankcie a akékoľvek iné ujmy, ktoré prevádzkovateľovi vzniknú v dôsledku chybného, prípadne neskorého predloženia údajov o ročných overených emisiách Ministerstvom a následného chybného, prípadne neskorého zadania týchto údajov do registra.

Vnútroštátny správca nezodpovedá za škody, sankcie a akékoľvek iné ujmy, ktoré prevádzkovateľovi lietadla vzniknú v dôsledku chybného, prípadne neskorého zadania ročných overených emisií do registra zadaných Overovateľom.

IV.6. Odovzdanie kvót

IV.6.1. V súlade s overenou správou o emisiách skleníkových plynov z prevádzky alebo z leteckých činností má Účastník každoročne do 30. apríla povinnosť odovzdať množstvo kvót uvedených v správe. Odovzdanie kvót Účastník realizuje prostredníctvom internetovej stránky registra Únie.

IV.6.2. Ak je stránka registra Únie neprístupná alebo bol v období od 28. apríla do 30. apríla ktoréhokoľvek roka pozastavený prístup Účastníka k jeho holdingovému účtu (bod III.3.), môže Účastník písomne požiadať Vnútroštátneho správcu o odovzdanie určeného množstva emisných kvót prostredníctvom Žiadosti o vykonanie transakcie podpísanej podľa podpisového vzoru uvedeného v Zmluve a obsahujúcej informácie, ktoré Vnútroštátny správca požaduje. Následne po prijatí a schválení takejto žiadosti Vnútroštátnym správcom Vnútroštátny správca odovzdá emisné kvóty v súlade s ustanoveniami o prevodoch definovanými v Aplikovateľných právnych predpisoch. Po vykonaní prevodu zašle Vnútroštátny správca Účastníkovi písomné potvrdenie o vykonaní prevodu. Reklamáciu takéhoto potvrdenia môže splnomocnený zástupca Účastníka zaslať Vnútroštátnemu správcovi v písomnej forme najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia Potvrdenia o prevode. Po danej lehote sa bude Potvrdenie o prevode považovať zo strany Účastníka za akceptované.

IV.6.3. Vnútroštátny správca žiadosť zamietne v prípade nesúladu žiadosti, nedostatočného zdôvodnenia, nedostatočného množstva kvót zapísaných na účte v súvislosti s požadovaným množstvom na prevod a iných obmedzení, ktoré bránia schváleniu žiadosti. O neschválení žiadosti Vnútroštátny správca informuje Účastníka.

IV.7. Zrušenie emisných kvót a stornovanie kjótskych jednotiek

IV.7.1. Za podmienok definovaných v Aplikovateľných právnych predpisoch môže Účastník zrušiť emisné kvóty alebo stornovať kjótske jednotky držané na jeho účtoch.

IV.7.2. Emisné kvóty zrušené na základe bodu IV.7.1. nie sú v registri zaznamenané ako odovzdané.

V. Zodpovednosť zmluvných strán

V.1. Zodpovednosť Účastníka

V.1.1. Účastník musí zabezpečiť dostatočnú ochranu pred neoprávneným použitím jeho účtu, predovšetkým ochranu všetkých identifikačných údajov, vrátane dodržiavania bezpečnostných odporúčaní (čl. VI. týchto Všeobecných obchodných podmienok) a iných odporúčaní Vnútroštátneho správcu.

V.1.2. O okolnostiach, ktoré by mohli viesť k neoprávnenému použitiu účtu, musí Účastník Vnútroštátneho správcu bezodkladne informovať.

V.1.3. Účastník sa zaväzuje, že uhradí Vnútroštátnemu správcovi škodu, prípadne ušlý zisk, ktorý vznikne na strane Vnútroštátneho správcu na základe úmyselného nesprávneho, chybného alebo podvodného použitia registra Únie alebo registra KP zo strany Účastníka, na základe poskytnutia nesprávnych informácií a údajov zo strany Účastníka, prípadne na základe nerešpektovania povinností vyplývajúcich z Aplikovateľných právnych predpisov, Zmluvy a Všeobecných obchodných podmienok zo strany Účastníka.

V.1.4. Účastník je rovnako zodpovedný za svoje vlastné konanie, ako aj za konanie (dodatočných) splnomocnených zástupcov, ktorých sám menoval.

V.1.5. Účastník je zodpovedný za pravidelné sledovanie internetovej stránky Vnútroštátneho správcu pre oboznámenie sa s aktuálnymi informáciami, ako sú aj nové verzie týchto Všeobecných obchodných podmienok.

V.2. Zodpovednosť Vnútroštátneho správcu

V.2.1. Vnútroštátny správca zodpovedá voči Účastníkovi za chyby, ktorých sa dopustil v rámci vykonávania svojich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy a súhlasí, že Účastníkovi nahradí priame škody, ktoré mu takouto chybou, spôsobenou Vnútroštátnym správcom, vzniknú. Nepriame škody, ako sú ušlý zisk, ujma na majetku, dobrej povesti, obchodná ujma atď., ktorých príčinou nie je priamo chyba spôsobená Vnútroštátnym správcom, Vnútroštátny správca neuhradí.

V.2.2. Vnútroštátny správca nezodpovedá za dôsledky nesplnenia povinností vyplývajúcich zo Zmluvy v prípade, že k nesplneniu povinností viedli nepredvídateľné okolnosti, ako sú štrajky, zlyhania informačných systémov, počítačové vírusy, prerušenia a straty funkčnosti alebo chyby v komunikačnom systéme, podvody, nezákonná činnosť a iné okolnosti, ktoré nebolo možné zo strany Vnútroštátneho správcu predvídať a ovplyvniť.

V.2.3. Vnútroštátny správca nezodpovedá za udalosti, ktoré vznikli na základe nedodržania Aplikovateľných právnych predpisov, Zmluvy alebo Všeobecných obchodných podmienok zo strany Účastníka alebo jeho (dodatočných) splnomocnených zástupcov, vrátane dodržiavania bezpečnostných odporúčaní (čl. VI. týchto Všeobecných obchodných podmienok) definovaných Vnútroštátnym správcom.

V.2.4. Vnútroštátny správca nezodpovedá za škody a ujmy spôsobené mylnou informáciou, ktorá pochádza od Účastníka a jeho (dodatočných) splnomocnených zástupcov, od Ministerstva, od Európskej komisie alebo od ďalších tretích strán.

V.2.5. Vnútroštátny správca nezodpovedá za transakcie vykonané pod e-mailovou adresou a heslom (dodatočného) splnomocneného zástupcu. Každá transakcia zadaná pod e-mailovou adresou a heslom (dodatočného) splnomocneného zástupcu bude považovaná za platne zadanú a zodpovednosť za danú transakciu nesie Účastník, resp. (dodatočný) splnomocnený zástupca, pod ktorého e-mailovou adresou a heslom bola daná transakcia zadaná.

V.2.6. Vnútroštátny správca nezodpovedá za škody spôsobené neskorým zadaním a vykonaním transakcie. Zadávanie transakcií je v plnej zodpovednosti Účastníka.

V.2.7. Za predpokladu, že Vnútroštátny správca dodržal termíny stanovené v Zmluve a Všeobecných obchodných podmienkach, nenesie zodpovednosť za nemožnosť vykonať transakcie z dôvodu zlyhania doručenia prístupových práv menovaným (dodatočným) splnomocneným zástupcom alebo z dôvodu pozastavenia prístupu k účtom.

V.2.8. Vnútroštátny správca nezodpovedá za obsah a prevádzku internetových stránok, na ktoré sa na stránke Vnútroštátneho správcu odkazuje.

VI. Bezpečnostné odporúčania

VI.1. Politika bezpečnosti pri používaní prístupu do registrov

VI.1.1. Politika bezpečnosti pri používaní prístupu do registra Únie sa riadi Nariadením.

VI.2. Prihlasovanie do registrov

VI.2.1. Nikdy si neukladajte prístupové údaje do pamäte internetového prehliadača, tzv. automatické prihlásenie. Pri prihlásení by malo byť vždy požadované zadanie hesla.

VI.2.2. Vždy sa uistite, že adresa (URL) servera registra Únie sa začína https:// na rozdiel od bežného http://.

VI.2.3. Vždy si skontrolujte bezpečnostný certifikát otváranej stránky; predovšetkým, či je názov stránky zhodný s názvom v certifikáte a či neuplynul dátum exspirácie.

VI.2.4. Pri ukončení práce s registrom Únie alebo registrom KP sa zo zabezpečenej oblasti stránky registra Únie odhláste a následne zatvorte aj internetový prehliadač.

VI.2.5. V prípade dlhšej nečinnosti Vášho prístupu systém registra Únie alebo registra KP automaticky preruší Vaše pripojenie. Ak budete následne chcieť s registrom Únie alebo registrom KP pracovať, znovu sa prihláste.

VI.2.6. Vnútroštátny správca od Vás nikdy nebude požadovať Vaše prihlasovacie heslo. Vaše heslo na prihlasovanie do registra Únie alebo registra KP je výlučne vo Vašej kompetencii a mali by ste zabezpečiť jeho utajenie.

VI.2.7. Kontaktujte Vnútroštátneho správcu, ak máte akékoľvek pochybnosti o tom, že požiadavka na informácie súvisiace s registrom prijatá prostredníctvom elektronickej pošty bola zaslaná Vnútroštátnym správcom.

VI.2.8. Vnútroštátny správca Vám nikdy nebude posielať v e-mailoch odkazy na automaticky otvárané okná, ktoré by slúžili na prístup do registra Únie alebo registra KP.

VI.2.9. V prípade straty hesla vždy postupujte v súlade s procesom obnovy prihlasovacích údajov uvedeným v Používateľskom manuáli EU Login a Manuáli na prihlásenie do registra Únie poskytnutom Vnútroštátnym správcom.

VI.2.10. Nikdy neodpovedajte na žiadne správy vyžadujúce prihlasovacie meno alebo heslo.

VI.2.11. Ak máte akýkoľvek dôvod na podozrenie z odhalenia Vašich prihlasovacích údajov, bezodkladne si zmeňte svoje prihlasovacie heslo a súčasne neodkladne kontaktujte helpdesk Vnútroštátneho správcu.

VI.3. Používanie hardvérového a softvérového vybavenia

VI.3.1. Na prístup do registra Únie alebo registra KP je potrebné zariadenie s prístupom na internet.

VI.3.2. Zariadenie, ktoré je používané na prístup do registra Únie alebo registra KP, by malo mať nainštalovaný operačný systém s najnovšou aktualizáciou podľa odporučenia výrobcu.

VI.3.3. Na zariadení by mal byť nainštalovaný a pravidelne aktualizovaný antivírusový a firewall softvér.

VI.3.4. Vo všeobecnosti musí byť zariadenie chránené v maximálne možnej miere.

VI.3.5. Na prihlásenie do registra Únie alebo registra KP by nemali byť používané verejné počítače (napr. v internetových kaviarňach, knižniciach atď.).

VI.3.6. Mobilné zariadenie, používané na prihlasovanie do registra Únie a registra KP, by malo byť zabezpečené vstupným zámkom na odomknutie obrazovky.

VI.3.7. Mobilné zariadenie, používané na skenovanie QR kódov, nesmie byť v tom istom čase používané na realizáciu operácií v registri Únie alebo registri KP.

VI.3.8. Počas používania mobilného zariadenia pri vykonávaní operácií v registri Únie alebo registri KP by (dodatočný) splnomocnený zástupca mal mať prehľad o svojom okolí a používať ho len tam, kde sa cíti bezpečne.

VII. Zasielanie elektronických faktúr

VII.1. Súhlas so zasielaním elektronických faktúr

VII.1.1. Účastník označením súhlasu so zasielaním elektronických faktúr a doplnením e-mailu na zasielanie elektronických faktúr v časti Súhlas so zasielaním elektronických faktúr Prílohy č. 3 – Údaje o účastníkovi a účte Zmluvy alebo Aktualizácie údajov o účastníkovi a účte potvrdzuje, že v súlade s ustanovením § 71, ods. 1, písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“) súhlasí s tým, že Vnútroštátny správca bude vydávať a zasielať faktúry vyhotovené v elektronickom formáte a súčasne potvrdzuje, že súhlasí s podmienkami zasielania elektronických faktúr uvedených v bode VII.2. týchto Všeobecných obchodných podmienok.

VII.1.2. Účastník je oprávnený kedykoľvek písomne odvolať udelený súhlas prostredníctvom zaslania kompletne vyplneného a podpísaného tlačiva Aktualizácia údajov o účastníkovi a účte Vnútroštátnemu správcovi.

VII.2. Podmienky zasielania elektronických faktúr

VII.2.1. Elektronická faktúra je daňovým dokladom na účely Zákona o DPH v zmysle § 71, ods. 1, písm. b).

VII.2.2. Vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu faktúry poslanej elektronicky bude Vnútroštátny správca zabezpečovať elektronickým podpisom podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) v znení neskorších predpisov.

VII.2.3. Na základe súhlasu sa Vnútroštátny správca zaväzuje odosielať Účastníkovi elektronickú faktúru formou elektronickej pošty na jeho e-mailovú adresu uvedenú v časti Súhlas so zasielaním elektronických faktúr Prílohy č. 3 – Údaje o účastníkovi a účte Zmluvy alebo v Aktualizácii údajov o účastníkovi a účte.

VII.2.4. Vnútroštátny správca nezodpovedá za poškodenie alebo neúplnosť údajov spôsobené poruchou počas doručovania prostredníctvom siete internet. Vnútroštátny správca nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu nekvalitného pripojenia Účastníka do siete internet alebo vzniknuté z dôvodu akejkoľvek nemožnosti Účastníka pripojiť sa do siete internet.

VII.2.5. Účastník vyhlasuje, že má výlučný prístup k e-mailovej adrese uvedenej v časti Súhlas so zasielaním elektronických faktúr Prílohy č. 3 – Údaje o účastníkovi a účte Zmluvy alebo v Aktualizácii údajov o účastníkovi a účte.

VII.2.6. Účastník si je vedomý, že uvedené údaje sú predmetom obchodného tajomstva a že je povinný toto obchodné tajomstvo zachovávať.

VII.2.7. V prípade nedoručenia elektronickej faktúry v obvyklej dobe jej doručenia sa Účastník zaväzuje bezodkladne o tejto skutočnosti informovať Vnútroštátneho správcu na e-mailovej adrese fakturacia@icz.sk. V prípade nesplnenia oznamovacej povinnosti podľa predchádzajúcej vety sa elektronická faktúra považuje za riadne doručenú a Vnútroštátny správca nie je povinný jej odoslanie preukazovať.

VII.2.8. V prípade pochybností sa elektronická faktúra považuje za doručenú uplynutím dvoch pracovných dní odo dňa preukázateľného odoslania elektronickej faktúry Účastníkovi zo strany Vnútroštátneho správcu prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu Účastníka.

VII.2.9. Účastník sa zaväzuje písomne informovať Vnútroštátneho správcu o akýchkoľvek zmenách, ktoré majú vplyv na zasielanie elektronických faktúr, najmä zmenu kontaktného e-mailu na zasielanie elektronických faktúr, a to prostredníctvom kompletne vyplneného tlačiva Aktualizácia údajov o účastníkovi a účte.

VIII. Záverečné ustanovenia

VIII.1. Zmeny Všeobecných obchodných podmienok

VIII.1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky je možné predovšetkým na základe zmien, ktoré sa dotýkajú existujúcich ustanovení Aplikovateľných právnych predpisov a iných súvisiacich ustanovení, kedykoľvek meniť.

VIII.1.2. Vnútroštátny správca sa zaväzuje informovať Účastníkov prostredníctvom stránky Vnútroštátneho správcu o zmene a novom znení Všeobecných obchodných podmienok minimálne 15 dní pred dátumom nadobudnutia účinnosti. Táto lehota sa však nevzťahuje na prípady, keď nastane zmena v Aplikovateľných právnych predpisoch alebo ich aplikácie, zmena technických alebo bezpečnostných podmienok prevádzky registra, alebo pri zavedení nového typu účtu, príp. služby. V tých prípadoch sa Vnútroštátny správca zaväzuje zverejniť nové znenie Všeobecných obchodných podmienok pred nadobudnutím ich účinnosti.

VIII.1.3. V prípade, že dôjde k zmene týchto Všeobecných obchodných podmienok, bude aktuálna verzia zverejnená na stránke Vnútroštátneho správcu. Okamihom zverejnenia na stránke Vnútroštátneho správcu nadobúdajú platnosť zverejnené Všeobecné obchodné podmienky, pričom Účastník potvrdí svoj súhlas s novými Všeobecnými obchodnými podmienkami konkludentne prvou vykonanou transakciou v registri Únie alebo registri KP alebo pokiaľ písomne neoznámi Vnútroštátnemu správcovi svoj nesúhlas do dňa nadobudnutia ich účinnosti v závislosti od toho, ktorý z termínov nastane skôr.

VIII.2. Postúpenie práv a povinností

VIII.2.1. Pri dodržaní podmienok stanovených v Aplikovateľných právnych predpisoch môžu byť práva a povinnosti Vnútroštátneho správcu, ktoré vyplývajú zo Zmluvy a Všeobecných obchodných podmienok, postúpené tretej strane bez nutnosti súhlasu Účastníka.

VIII.3. Doručovanie písomností a oznámení

VIII.3.1. Každé oznámenie, prípadne iná korešpondencia medzi zmluvnými stranami v písomnej alebo elektronickej forme bude adresovaná na nižšie uvedené adresy:

 • korešpondenčná adresa Vnútroštátneho správcu:

ICZ Slovakia a. s.
Vnútroštátny správca emisných kvót SR
Soblahovská 2050
911 01  Trenčín
Slovenská republika

 • e-mailová adresa Vnútroštátneho správcu: emisie@icz.sk
 • korešpondenčná a e-mailová adresa Účastníka a jeho (dodatočných) splnomocnených zástupcov: identická s adresami uvedenými v prílohách Zmluvy.

VIII.3.2. V prípade odoslania doporučenou poštou bude korešpondencia považovaná za doručenú uplynutím 10 dní odo dňa odoslania (dôkazom je písomné potvrdenie o podaní), pokiaľ sa nepreukáže skoršie doručenie.

VIII.3.3. V prípade osobného prevzatia alebo odoslania kuriérskou službou bude korešpondencia považovaná za doručenú v deň a hodinu osobného prevzatia (dôkazom je potvrdenie o prevzatí) alebo dňom a hodinou odmietnutia prevzatia, ak kuriérska služba písomne potvrdí odmietnutie prevzatia.


Fultextové vyhledávání
* Povinné pole