Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky v PDF (účinnosť od 15. 01. 2019)

I. Všeobecné ustanovenia

I.1. Úvodné ustanovenia

I.1.1. Na základe zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Zákon“) je v Slovenskej republike upravené obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov. Nariadenie Komisie č. 389/2013 a Zákon definujú a upravujú podmienky súvisiace s registrom Únie na obdobie obchodovania v rámci systému Únie na obchodovanie s emisnými kvótami (ďalej „register Únie “ alebo „register“).

I.1.2. Na základe zmluvy uzatvorenej medzi ICZ Slovakia a. s. a Ministerstvom životného prostredia SR na vykonávanie funkcie vnútroštátneho správcu emisných kvót (ďalej len „Vnútroštátny správca“) bola spoločnosť ICZ Slovakia a. s. poverená správou a riadením súboru používateľských účtov, ktoré patria do právomoci Slovenskej republiky v registri Únie. Vnútroštátny správca spravuje register podľa právnych predpisov Európskeho spoločenstva, ktorými sú predovšetkým:

 • smernica Európskeho parlamentu a rady 2003/87/ES v znení neskorších predpisov a doplnkov, ktorou sa ustanovuje schéma pre obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov v rámci spoločenstva; smernica 2003/87/ES nariaďuje členským štátom EÚ zaistiť založenie a vedenie registra s cieľom zaistenia presnej evidencie nakladania s emisnými kvótami,
 • nariadenie komisie EÚ č. 389/2013, ktorým sa zriaďuje register Únie (ďalej len „Nariadenie“) podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/87/ES a rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 280/2004/ES a č. 406/2009/ES a ktorým sa zrušujú nariadenia Komisie (EÚ) č. 920/2010 a č. 1193/2011.

I.1.3. Všeobecné obchodné podmienky sa v texte odkazujú na vyššie uvedené právne predpisy a definujú doplňujúce podmienky pre prevádzku registra.

I.1.4. Všeobecné obchodné podmienky definujú podmienky a spôsob zriadenia a vedenia účtov v registri. Na účel zriadenia a vedenia účtu v registri je medzi ICZ Slovakia a. s. a každým Účastníkom registra uzavretá samostatná Zmluva, ktorej súčasť tvoria tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Zmluva“).

I.1.5. V prípade rozporu medzi ustanoveniami Zmluvy a Všeobecnými obchodnými podmienkami platia ustanovenia Zmluvy.

I.1.6. Účastníkom registra môže byť:

 • prevádzkovateľ s povinnosťou zriadiť si účet kvót,
 • prevádzkovateľ lietadla s povinnosťou zriadiť si účet kvót,
 • právnická alebo fyzická osoba, ktorá nemá povinnosť zriadiť si účet, ale požiada o jeho zriadenie.

I.2. Zoznam použitých pojmov a definícií

I.2.1. AAU (Assigned Amount Unit) – emisná kvóta vyjadrená v tonách oxidu uhličitého (CO2) – označenie tiež kjótska jednotka

I.2.2. Centrálny správca – správca registra poverený Európskou komisiou na prevádzkovanie a správu protokolu transakcií EÚ (EUTL)

I.2.3. CER (Certified Emission Reduction) – jednotka certifikovaného zníženia emisií - označenie tiež kjótska jednotka

I.2.4. EU Login – autentifikačná služba Európskej komisie

I.2.5. ERU (Emission Reduction Unit) – jednotka zníženia emisií - označenie tiež kjótska jednotka

I.2.6. EUTL (European Union Transaction Log) – transakčný log Európskej únie - protokol transakcií

I.2.7. Holdingový účet SR – účet zriadený v registri Únie v mene štátu Slovenská republika

I.2.8. Internetová stránka Vnútroštátneho správcu – http://emisie.icz.sk

I.2.9. Internetová stránka registra Únie – odkaz na stránku je uvedený na stránke Vnútroštátneho správcu

I.2.10. ITL (International Transaction Log) – medzinárodný transakčný log – medzinárodný protokol transakcií

I.2.11. Kvóta (tiež EUA (European Union Allowance) – všeobecná emisná kvóta, AEUA (European Union Aviation Allowance) – kvóta prevádzkovateľa lietadla) – kvóta, ktorá oprávňuje prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla vypustiť do ovzdušia 1 tonu emisie počas určitej doby (v prípade emisie skleníkových plynov ide o 1 tonu ekvivalentu CO2)

I.2.12. Majiteľ účtu – fyzická alebo právnická osoba, ktorá vlastní účet v registri Únie

I.2.13. Ministerstvo – Ministerstvo životného prostredia SR (tiež ako Kompetentný orgán alebo MŽP SR)

I.2.14. Nariadenie – Nariadenie komisie EÚ č. 389/2013, ktorým sa zriaďuje register Únie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/87/ES a rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 280/2004/ES a č. 406/2009/ES a ktorým sa zrušujú nariadenia Komisie (EÚ) č. 920/2010 a č. 1193/2011

I.2.15. Overovateľ – oprávnený overovateľ podľa § 24 Zákona

I.2.16. Povolenie – vydáva príslušný okresný úrad v zmysle Zákona; je vyžadované od prevádzkovateľov v prípade vypúšťania skleníkových plynov do ovzdušia

I.2.17. Prevádzka – zariadenie, v ktorom sa vykonávajú činnosti uvedené v Prílohe č. 1 Zákona, prípadne iná činnosť, ktorá súvisí s uvedenými činnosťami a môže mať vplyv na celkové množstvo emisií

I.2.18. Prevádzkovateľ – osoba, ktorá zariadenie (stacionárnu prevádzku) skutočne prevádzkuje; v prípade, že nie je určená, je touto osobou vlastník prevádzky

I.2.19. Prevádzkovateľ lietadla – osoba, ktorá prevádzkuje lietadlo podľa Zákona; ak táto osoba nie je známa alebo vlastníkom určená, považuje sa za prevádzkovateľa lietadla vlastník lietadla

I.2.20. Prevod – prevod kvót v rámci registra Únie alebo medzi registrami a medzi viacerými účtami

I.2.21. Register Únie – informačný systém jednotného registra EÚ zriadený na obchodovanie s emisiami, prevádzkovaný Európskou komisiou a spravovaný Centrálnym správcom

I.2.22. Smernica – smernica Európskeho parlamentu a rady 2003/87/ES v znení neskorších predpisov a doplnkov, ktorou sa ustanovuje schéma pre obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov v rámci spoločenstva; smernica 2003/87/ES nariaďuje členským štátom EÚ zaistiť založenie a vedenie registra s cieľom zaistenia presnej evidencie nakladania s emisnými kvótami

I.2.23. Vnútroštátny správca – správca súboru používateľských účtov, ktoré patria do právomoci Slovenskej republiky v registri Únie poverený Ministerstvom životného prostredia SR na vykonávanie funkcie vnútroštátneho správcu emisných kvót – ICZ Slovakia a. s.

I.2.24. Účet – znamená holdingový účet prevádzkovateľa, prevádzkovateľa lietadla, osobný holdingový účet, obchodný účet alebo účet overovateľa, zriadený podľa čl. 16 až 18 a 21 Nariadenia

I.2.25. Zákon – č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

I.2.26. V prípade, že Zmluva alebo Všeobecné obchodné podmienky obsahujú pojmy, ktoré nie sú uvedené v Zozname použitých pojmov a definícií, platia definície uvedené v Aplikovateľných právnych predpisoch, ktorými sú predovšetkým Smernica, Zákon a Nariadenie.

II. Zaistenie správy účtov a správy Účastníkov

II.1. Zriadenie účtu

II.1.1. V súlade s Nariadením je v registri zaistené vytvorenie rôznych typov účtov pre jednotlivých možných Účastníkov registra definovaných v bode I.1.6. týchto Všeobecných obchodných podmienok. Ide o tieto typy účtov:

 • holdingový účet prevádzkovateľa,
 • osobný holdingový účet,
 • holdingový účet prevádzkovateľa lietadla,
 • obchodný účet,
 • účet overovateľa.

II.1.2. Na zriadenie a vedenie účtu (účtov) Účastníka je potrebné uzatvoriť Zmluvu medzi Účastníkom a Vnútroštátnym správcom. Súčasťou Zmluvy sú tieto Všeobecné obchodné podmienky. Zmluva, vrátane Všeobecných obchodných podmienok a príloh, je zverejnená na stránke Vnútroštátneho správcu (http://emisie.icz.sk). Zriadenie účtu s výnimkou účtu overovateľa je možné pre fyzickú osobu, ktorá má trvalé bydlisko na území Slovenskej republiky, alebo právnickú osobu registrovanú na Slovensku.

II.1.3. Zriadenie holdingového účtu prevádzkovateľa, osobného holdingového účtu, obchodného účtu alebo účtu overovateľa

Vnútroštátny správca zriadi (otvorí) účet do 20 pracovných dní odo dňa prijatia podpísanej Zmluvy a po zaregistrovaní všetkých splnomocnených zástupcov v registri. Zmluva musí obsahovať všetky požadované údaje a kompletne vyplnené povinné prílohy k Zmluve, ktoré musia byť aktuálne, originály alebo úradne overené kópie a nie staršie ako 3 mesiace. Termín na zriadenie účtu začína plynúť až dňom doručenia všetkých potrebných a požadovaných dát v prípade, že by podpísaná Zmluva tieto dáta prvotne neobsahovala. O zriadení účtu Vnútroštátny správca bezodkladne informuje Účastníka. V prípade zamietnutia zriadenia účtu informuje Vnútroštátny správca Účastníka o dôvodoch zamietnutia. Zoznam požadovaných príloh k Zmluve je uvedený v bode II.1.9. týchto Všeobecných obchodných podmienok. Na jednom rovnopise Zmluvy, ktorý si ponechá Vnútroštátny správca, musia byť podpisy osôb, ktoré Zmluvu podpisujú za Účastníka, úradne overené.

II.1.4. Zriadenie účtu prevádzkovateľa lietadla

Vnútroštátny správca zriadi (otvorí) účet do 40 pracovných dní odo dňa prijatia podpísanej Zmluvy a po zaregistrovaní všetkých splnomocnených zástupcov v registri. Zmluva musí obsahovať všetky požadované údaje a kompletne vyplnené povinné prílohy k Zmluve, ktoré musia byť aktuálne, originály alebo úradne overené kópie a nie staršie ako 3 mesiace. Termín na zriadenie účtu začína plynúť až dňom doručenia všetkých potrebných a požadovaných dát v prípade, že by podpísaná Zmluva tieto dáta prvotne neobsahovala. O zriadení účtu Vnútroštátny správca bezodkladne informuje Účastníka. V prípade zamietnutia zriadenia účtu informuje Vnútroštátny správca Účastníka o dôvodoch zamietnutia. Na jednom rovnopise Zmluvy, ktorý si ponechá Vnútroštátny správca, musia byť podpisy osôb, ktoré zmluvu podpisujú za Účastníka, úradne overené.

II.1.5. Zmluva, ako aj všetky jej prílohy a požadované doklady musia byť v slovenskom jazyku, prípadne musí byť k originálu v cudzom jazyku doložený úradne overený preklad do slovenského jazyka.

II.1.6. V prípade, že dôjde k úprave Aplikovateľných predpisov, má Vnútroštátny správca od Účastníka právo požadovať dodatočné doplnenie povinných príloh k Zmluve. Účastník je povinný Vnútroštátnemu správcovi dodať tieto prílohy v termíne, ktorý určí Vnútroštátny správca. V prípade nesplnenia tejto požiadavky je Vnútroštátny správca oprávnený zamietnuť zriadenie účtu, prípadne zablokovať prístup k účtu pre Účastníka.

II.1.7. V prípade požiadavky na otvorenie viacerých účtov v registri v rovnakom čase predkladá žiadateľ identifikačné údaje o osobách (žiadateľ, splnomocnení zástupcovia, dodatoční splnomocnení zástupcovia) iba v jednom vyhotovení - v prípade, že sú tieto osoby pre všetky účty identické. V prípade, že žiadateľ požiada o zriadenie ďalšieho účtu s časovým odstupom, musí vyššie uvedené identifikačné údaje znova predložiť.

II.1.8. Ku každému účtu, okrem účtu overovateľa, musia byť menovaní minimálne dvaja a maximálne šiesti splnomocnení zástupcovia. V prípade účtu overovateľa musí byť menovaný minimálne jeden a maximálne šiesti splnomocnení zástupcovia. Ku každému účtu, okrem účtu overovateľa, je tiež možné menovať maximálne desiatich dodatočných splnomocnených zástupcov. Ďalší splnomocnení zástupcovia môžu mať prístup k účtu iba na účely prezerania.

 • Splnomocnení zástupcovia a dodatoční splnomocnení zástupcovia musia byť v prípade toho istého účtu rozdielne osoby. Jedna osoba však môže byť splnomocneným alebo dodatočným splnomocneným zástupcom pre viac účtov.
 • V prípade obchodného účtu alebo osobného holdingového účtu minimálne jeden splnomocnený zástupca k účtu musí byť osoba s trvalým bydliskom na území Slovenskej republiky.
 • V prípade splnenia všetkých podmienok uvedených v bode II.1. týchto Všeobecných obchodných podmienok a menovania splnomocnených zástupcov potvrdí Vnútroštátny správca menovanie zaregistrovaného splnomocneného zástupcu v registri Únie najneskôr do 20 pracovných dní odo dňa doručenia potrebných informácií v súlade s bodom II.1. týchto Všeobecných obchodných podmienok. Vnútroštátny správca môže zamietnuť menovanie splnomocneného zástupcu v prípade, že mu od žiadateľa nebudú doručené všetky požadované dokumenty. O tejto skutočnosti informuje žiadateľa.
 • Vnútroštátny správca má právo predĺžiť posudzovanie jedenkrát o ďalších 20 pracovných dní. O predĺžení informuje Účastníka.
 • Účastník má právo splnomocnených a dodatočných splnomocnených zástupcov kedykoľvek odvolať, avšak za dodržania podmienok definovaných v bode II.1.8. týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 • Odvolanie splnomocnených zástupcov musí byť Vnútroštátnemu správcovi doručené formou listu podpísaného oprávnenou osobou. Po obdržaní listu Vnútroštátny správca zruší prístupové práva do registra odvolanému splnomocnenému zástupcovi. V prípade urýchlenej požiadavky na pozastavenie prístupových práv pre splnomocneného zástupcu je možné zaslať oznámenie faxom, prípadne e-mailom s naskenovanou žiadosťou (na číslo faxu alebo e-mailovú adresu uvedenú na stránke Vnútroštátneho správcu). V tomto prípade bude prístup pozastavený a po obdržaní listu bude zrušený. List musí byť v tomto prípade zaslaný Vnútroštátnemu správcovi do 5 pracovných dní odo dňa doručenia faxu alebo e-mailu.
 • Odvolanie splnomocneného zástupcu nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po doručení listu alebo oznámenia o odvolaní právomoci podľa všeobecne platných záväzných právnych predpisov. Účastník nemá právo namietať proti prevodu, ktorý bol uskutočnený na základe pokynov splnomocneného zástupcu do dňa odvolania, tzn. deň doručenia listu alebo oznámenia Vnútroštátnemu správcovi.
 • Vnútroštátny správca má právo odvolať splnomocneného zástupcu za podmienok uvedených v Aplikovateľných právnych predpisoch (napr. zistenie, že boli poskytnuté falošné doklady totožnosti, prípadne nepravdivé údaje v dokumentoch).
 • Pri vymenovaní novej osoby splnomocneného zástupcu sa postupuje rovnako ako v prípade menovania prvých splnomocnených zástupcov pri zriadení účtu a platia podmienky definované v bode II.1.8. týchto Všeobecných obchodných podmienok. Pri vymenovaní nového splnomocneného alebo dodatočného splnomocneného zástupcu Účastník zabezpečí, aby sa nová osoba zaregistrovala v registri Únie a zašle Vnútroštátnemu správcovi v požiadavke na aktualizáciu osôb splnomocnených a dodatočných splnomocnených zástupcov aj jedinečný identifikátor používateľa registra, tzv. URID, ktorý systém pridelí novej osobe po zaregistrovaní.

II.1.9. Povinné prílohy k Zmluve

Povinné prílohy k Zmluve o zriadení holdingového účtu prevádzkovateľa alebo holdingového účtu prevádzkovateľa lietadla:

 • výpis z obchodného registra/živnostenské oprávnenie nie staršie ako 3 mesiace (originál alebo úradne overená kópia),
 • splnomocnenie iného oprávneného zástupcu na vykonávanie funkcie právneho zástupcu.

Povinné prílohy k Zmluve o zriadení osobného holdingového účtu alebo obchodného účtu – žiadateľ fyzická osoba:

 • overená kópia preukazu totožnosti žiadateľa (v prípade občana SR občiansky preukaz),
 • v prípade, že preukaz totožnosti neobsahuje adresu trvalého bydliska, je potrebné doložiť relevantný dôkaz o platnej adrese trvalého bydliska,
 • výpis z registra trestov (originál alebo úradne overená kópia),
 • potvrdenie o bankovom účte otvorenom v členskom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru.

Povinné prílohy k Zmluve o zriadení osobného holdingového účtu alebo obchodného účtu – žiadateľ právnická osoba:

 • výpis z obchodného registra (resp. potvrdenie o zaregistrovaní a listiny zakladajúce organizáciu),
 • potvrdenie o registrácii na Daňovom úrade SR,
 • zoznam riaditeľov,
 • auditovaná účtovná závierka organizácie za posledné účtovné obdobie, prípadne výročná správa,
 • v prípade, že z vyššie uvedených dokumentov nie je zrejmý dôkaz o platnosti registrovanej adresy spoločnosti, je potrebné tento dôkaz doložiť,
 • výpis z registra trestov riaditeľa zapísaného v registri Únie (originál alebo úradne overená kópia),
 • potvrdenie banky o bankovom účte otvorenom v členskom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru,
 • informácie o konečnom vlastníkovi, resp. vlastníkoch právneho subjektu podľa smernice 2005/60/ES vrátane typu vlastníctva alebo kontroly, ktorú vykonáva,
 • splnomocnenie iného oprávneného zástupcu na vykonávanie funkcie právneho zástupcu.

Všetky kópie dokumentov predložené ako dôkaz podľa tohto bodu musia byť verné kópie overené verejným notárom alebo iným podobným odborníkom. Pokiaľ ide o doklady vydané mimo Slovenska, kópia musí byť legalizovaná. Overenie alebo legalizácia sa nesmie uskutočniť viac ako tri mesiace pred dátumom predloženia žiadosti.

Povinné prílohy k Zmluve o zriadení účtu overovateľa – žiadateľ Overovateľ:

 • osvedčenie podľa § 24 Zákona (originál alebo úradne overená kópia),
 • výpis z obchodného registra/živnostenské oprávnenie (originál alebo úradne overená kópia),
 • splnomocnenie iného oprávneného zástupcu na vykonávanie funkcie právneho zástupcu.

Povinné prílohy k Zmluve o zriadení ktoréhokoľvek z účtov uvedených v bode II.1.1. týchto Všeobecných obchodných podmienok, v prípade menovania splnomocnených a dodatočných splnomocnených zástupcov:

 • overená kópia preukazu totožnosti (v prípade občana SR občiansky preukaz) za každého menovaného splnomocneného a dodatočného splnomocneného zástupcu osobitne,
 • v prípade, že preukaz totožnosti neobsahuje adresu trvalého bydliska, je potrebné doložiť relevantný dôkaz o platnej adrese trvalého bydliska,
 • výpis z registra trestov (originál alebo úradne overená kópia) za každého menovaného splnomocneného a dodatočného splnomocneného zástupcu.

II.1.10. Všetky typy účtov, okrem účtu overovateľa, môžu mať v registri Únie zoznam dôveryhodných účtov. Do takéhoto zoznamu sa automaticky zaradia všetky účty patriace jednému Majiteľovi. Zmeny v takomto zozname dôveryhodných účtov navrhuje splnomocnený zástupca a následne je potrebné potvrdenie navrhnutej zmeny dodatočným splnomocneným zástupcom. Ak dodatočný splnomocnený zástupca nie je určený, zmenu potvrdí ďalší splnomocnený zástupca. Po uplynutí 7 pracovných dní odo dňa potvrdenia zmeny bude účet pridaný do zoznamu dôveryhodných účtov. Lehota 7 pracovných dní sa vzťahuje iba na pridanie účtu, nie na jeho odstránenie zo zoznamu.

II.1.11. V registri Únie je na každom z možných typov účtu držať iba typy jednotiek, ktoré sú stanovené v Aplikovateľných predpisoch. Na účtoch, ktoré sú v správe Vnútroštátneho správcu, nie je možné držať jednotky ICER, tCER a RMU. Na účte overovateľa nie je možné držať žiadne kvóty ani jednotky, a teda nie je možné z neho realizovať akékoľvek prevody. Účet overovateľa slúži výlučne na zadávanie množstva overených emisií.

II.2. Aktualizácia informácií o účtoch

II.2.1. V prípade, že dôjde k zmene v informáciách týkajúcich sa splnomocnených zástupcov a akýchkoľvek údajov alebo dokladov, ktoré boli poskytnuté pri zriadení účtu a údajov uvedených pri podpise Zmluvy, Účastník informuje o tejto skutočnosti Vnútroštátneho správcu. Účastník sa zaväzuje zaslať Vnútroštátnemu správcovi oznámenie o zmene, vrátane potrebných dokladov najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa, kedy ku konkrétnej zmene došlo. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na prípad zlúčenia alebo, naopak, oddelenia viacerých prevádzkovateľov lietadiel a tiež na skončenie platnosti Osvedčenia o akreditácii vydaného na účel overovania správ o vypustených emisiách v prípade Overovateľa.

II.2.2. Účastníci navyše do 31. decembra každého roku potvrdzujú Vnútroštátnemu správcovi, že informácie týkajúce sa ich účtov sú ešte stále úplné, aktuálne, presné a pravdivé.

II.2.3. Na základe doručenej informácie o zmene, definovanej v bode II.2.1. týchto Všeobecných obchodných podmienok, zabezpečí Vnútroštátny správca do 15 pracovných dní aktualizáciu predmetných informácií v registri a o zrealizovanej aktualizácii informuje Účastníka.

II.2.4. Zmena Majiteľa účtu v registri je možná iba za podmienok definovaných v Aplikovateľných predpisoch.

II.2.5. Vnútroštátny správca posiela písomne Účastníkovi najneskôr k 31. januáru každého roka výpis z účtu, ktorý obsahuje všetky vykonané operácie na účte Účastníka v priebehu predchádzajúceho roka. Výpis z účtu sa pre každý účet spracováva samostatne a podlieha archivácii za podmienok stanovených v Aplikovateľných predpisoch. V prípade reklamácie zaslaného výpisu z účtu je Účastník povinný doručiť Vnútroštátnemu správcovi písomnú reklamáciu do 30 dní odo dňa obdržania príslušného výpisu z účtu. Po stanovenej lehote bude výpis z účtu považovaný zo strany Účastníka za akceptovaný.

II.3. Zatvorenie, zablokovanie účtu v registri

II.3.1. Holdingový účet prevádzkovateľa alebo holdingový účet prevádzkovateľa lietadla, ktorý nemá k 1. aprílu každého roka schválené ročné overené emisie príslušnej prevádzky alebo prevádzkovateľa lietadla za predchádzajúci kalendárny rok, je automaticky blokovaný na prevody jednotiek. K odblokovaniu dôjde v momente splnenia vyššie uvedenej povinnosti.

II.3.2. Vnútroštátny správca pozastaví prístup k účtu prevádzkovateľovi alebo prevádzkovateľovi lietadla, ak do 30. apríla každého kalendárneho roka neodovzdá množstvo kvót, ktoré sa rovná celkovým overeným emisiám.

II.3.3. Ak má Vnútroštátny správca zatvoriť účet, na ktorom je v danej dobe kladný zostatok emisných kvót (príp. kjótskych jednotiek), zašle Vnútroštátny správca Účastníkovi písomnú žiadosť o definovanie iného účtu, na ktorý Účastník požaduje prevedenie emisných kvót (príp. kjótskych jednotiek). Vnútroštátny správca prevedie v deň zatvorenia účtu jeho zostatok na holdingový účet SR, v prípade že do 40 pracovných dní neobdrží od Účastníka, ktorého účet sa má zatvoriť, odpoveď na žiadosť o poskytnutie iného účtu.

II.3.4. V prípadoch stanovených v Aplikovateľných predpisoch a na základe nariadenia Ministerstva môže Vnútroštátny správca previesť kladný zostatok emisných kvót (príp. kjótskych jednotiek) z účtu, ktorý bude zatvorený, na holdingový účet SR.

II.3.5. V prípade, že dôjde k zatvoreniu účtu Účastníka, berie Účastník na vedomie, že sa stávajú splatnými všetky pohľadávky, ktoré sa k danému účtu vzťahujú a tiež, že dôjde k deaktivácii všetkých prístupových práv.

II.3.6. O zablokovaní, odblokovaní, zatvorení alebo otvorení účtu bezodkladne informuje Vnútroštátny správca Účastníka. K týmto operáciám môže dôjsť aj na základe pokynu Ministerstva v súlade s Aplikovateľnými predpismi.

II.3.7. Zatvorenie účtu prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla

Ak dôjde k zrušeniu, príp. odovzdaniu Povolenia pre určitú prevádzku a Vnútroštátny správca obdrží informáciu o tejto skutočnosti z Ministerstva, zatvorí všetky účty prevádzkovateľa, ktoré s touto skutočnosťou súvisia. Mechanizmus zatvorenia účtu je definovaný v Aplikovateľných predpisoch.

Ak skončila platnosť Povolenia, tak Vnútroštátny správca zatvorí účet prevádzkovateľa do 30. júna roku, ktorý nasleduje po roku, v ktorom platnosť Povolenia skončila, za podmienky, že bolo za príslušnú prevádzku odovzdané také množstvo emisných kvót a kjótskych jednotiek, ktoré zodpovedá minimálne množstvu overených emisií pre danú prevádzku a rok. V prípade, že prevádzkovateľ nesplnil vyššie uvedenú podmienku, Vnútroštátny správca účet zatvorí deň potom, ako bude podmienka splnená, tzn. bude za danú prevádzku odovzdané množstvo emisných kvót minimálne rovné množstvu overených emisií pre danú prevádzku a rok alebo deň po obdržaní písomného pokynu na zatvorenie účtu od Ministerstva.

Ak dôjde k zlúčeniu viacerých prevádzkovateľov lietadla, príp. ak prevádzkovateľ lietadla úplne prestane vykonávať činnosti uvedené v Prílohe č. I Smernice, a Vnútroštátny správca obdrží informáciu o tejto skutočnosti z Ministerstva, zatvorí na pokyn Ministerstva účet prevádzkovateľa lietadla, ktorého sa vyššie uvedená skutočnosť týka.

II.3.8. Zatvorenie osobného holdingového účtu, obchodného účtu alebo účtu overovateľa

V prípade, že Účastník požaduje zatvoriť osobný holdingový účet, obchodný účet alebo účet overovateľa, zašle Vnútroštátnemu správcovi písomnú žiadosť o zatvorenie účtu, ktorá musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom (príp. splnomocneným štatutárnym zástupcom). Vnútroštátny správca na základe písomnej a podpísanej žiadosti predmetný účet zatvorí, a to do 10 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.

Ak na osobnom holdingovom alebo obchodnom účte neboli v priebehu 1 kalendárneho roka (12 mesiacov) vykonané žiadne transakcie a na účte je nulový zostatok emisných kvót a kjótskych jednotiek, Vnútroštátny správca môže zaslať Účastníkovi informáciu, že o 40 pracovných dní dôjde k zatvoreniu účtu. V prípade, že počas tejto lehoty Vnútroštátny správca neobrží ako odpoveď žiadosť Účastníka o zachovanie účtu, tak po uplynutí tejto lehoty predmetný účet zatvorí.

V prípade, že napriek opakovaným oznámeniam Vnútroštátneho správcu nedôjde na strane Účastníka do 30 dní k vyriešeniu dôvodov vedúcich k obmedzeniam spojeným s prevodmi kvót (bod IV.3.), bude Vnútroštátny správca informovať Účastníka, že jeho osobný holdingový účet alebo obchodný účet bude do 30 dní zatvorený. Ak do tohto termínu Vnútroštátny správca nedostane písomnú požiadavku na zachovanie daného účtu a tiež nedôjde k vyriešeniu situácie a odstráneniu definovaných nedostatkov, tak Vnútroštátny správca daný účet zatvorí.

Ak dôjde k zrušeniu oprávnenia Overovateľa a Vnútroštátny správca obdrží informáciu o tejto skutočnosti z Ministerstva, zatvorí účet overovateľa, ktorý s touto skutočnosťou súvisí.

III. Zabezpečený prístup do registra Únie, pozastavenie a obnovenie prístupu

III.1. Používateľský prístup do registra Únie – prihlásenie

III.1.1.  Prístup do slovenskej časti registra Únie je možný prostredníctvom zabezpečenej časti internetovej stránky registra Únie, dostupnej v slovenskom a anglickom jazyku. Prostredníctvom tejto časti má Účastník zabezpečený prístup k svojmu účtu (účtom). Splnomocnení zástupcovia Účastníka sa do registra Únie prihlasujú po zadaní prideleného prístupového mena, hesla a SMS kódu. SMS kódy sú zasielané na základe údajov uvedených v Zmluve.

III.1.2.  Prístup v EU Login si každý splnomocnený zástupca zriadi sám. Pri zriadení postupuje v súlade s Používateľským manuálom EU Login a Manuálom na prihlásenie do registra Únie, ktoré sú uvedené na stránke Vnútroštátneho správcu.

III.1.3.  Pri prihlásení je zadanie prihlasovacieho mena a hesla požadované iba raz, na obrazovke EU Login. Ak sú prihlasovacie údaje od splnomocneného zástupcu požadované aj iným spôsobom, je povinný o tejto nezrovnalosti bezodkladne informovať Vnútroštátneho správcu.

III.1.4.  V prípade migrácie účtov zašle Vnútroštátny správca splnomocneným zástupcom Účastníka oznámenie o migrácii ich účtov. Na základe takejto informácie je Účastník (jeho splnomocnení zástupcovia) bezodkladne povinný prihlásiť sa do registra Únie a skontrolovať správnosť všetkých relevantných údajov, ako sú údaje o jeho osobe, údaje o osobe Účastníka a údaje o účte. V prípade zistenia nezrovnalostí v uvedených dátach oznámi Účastník tieto nezrovnalosti Vnútroštátnemu správcovi do 10 pracovných dní odo dňa prvého prihlásenia do registra Únie, príp. najneskôr do termínu, ktorý Vnútroštátny správca stanovil v Oznámení o migrácii účtov.

III.1.5.  Prístupové práva do zabezpečenej časti registra Únie budú právoplatným menovaným splnomocneným zástupcom pridelené po obdržaní a odsúhlasení úplnosti, správnosti a aktuálnosti všetkých požadovaných informácií v súlade s bodom II.1. týchto Všeobecných obchodných podmienok. Prístup do registra Únie nebude pridelený splnomocneným zástupcom, ktorí boli odvolaní, prípadne ak im bol prístup do registra Únie pozastavený.

III.1.6.  Zmenu prístupového hesla si v EU Login spravuje každý splnomocnený zástupca sám v súlade s Používateľským manuálom EU Login a Manuálom na prihlásenie do registra Únie.

III.1.7.  Splnomocnení zástupcovia majú prístupové práva iba k účtom, ku ktorým boli splnomocnení a môžu vykonávať iba úkony, ku ktorým boli zo strany Účastníka splnomocnení.

III.2. SMS notifikácia

III.2.1.  Potvrdenie totožnosti splnomocneného zástupcu, potvrdenie zadaných transakcií a potvrdenie pridania účtu do zoznamu dôveryhodných účtov v registri Únie sa vykonáva prostredníctvom SMS notifikácie. EU Login automaticky odošle na číslo mobilného telefónu daného splnomocneného zástupcu SMS kód, ktorý splnomocnený zástupca zadá do systému. Po overení správnosti zadaného kódu v EU Login sa daná operácia dokončí.

III.3. Pozastavenie prístupu k účtom

III.3.1.  V nižšie uvedených prípadoch má Vnútroštátny správca právo na pozastavenie prístupu Účastníka k procesom alebo prístupu k akémukoľvek účtu v registri:

 • Vnútroštátny správca zistil, prípadne má dôvod domnievať sa, že sa splnomocnený zástupca Účastníka pokúsil o prístup k procesom, prípadne účtom, ku ktorým nebol splnomocnený,
 • Vnútroštátny správca zistil, prípadne má dôvod domnievať sa, že sa splnomocnený zástupca Účastníka opakovane pokúsil o prístup k procesom, prípadne účtom, použitím nezodpovedajúceho prístupového mena a hesla, alebo sa pokúsil akýmkoľvek spôsobom o narušenie bezpečnosti systému registra,
 • za podmienok stanovených v Aplikovateľných predpisoch, predovšetkým pri chýbajúcej úhrade splatných faktúr, ktoré sa vzťahujú k predmetnému účtu alebo pri porušení ustanovení Zmluvy a týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 • v iných prípadoch uvedených v Aplikovateľných predpisoch.

III.3.2. Vnútroštátny správca prístup bezodkladne obnoví po vyriešení a odstránení dôvodov, ktoré viedli k pozastaveniu prístupu k účtu alebo prístupu k procesom.

III.3.3. V prípade, že Účastník nemôže z dôvodov pozastavenia prístupu k účtom uvedených v bode III.3.1. uskutočniť odovzdanie kvót do 10 pracovných dní pred uplynutím lehoty na odovzdanie (30. apríl príslušného kalendárneho roka – termín pre každoročné odovzdanie kvót), môže Účastník určiť množstvo emisných kvót, ktoré majú byť odovzdané a požiadať Vnútroštátneho správcu o ich odovzdanie.

III.3.4. V prípade narušenia bezpečnosti registra alebo akéhokoľvek (aj potenciálneho) rizika ohrozenia integrity systému registrov vrátane zálohových zariadení môžu byť v súlade s Aplikovateľnými predpismi všetky prístupy k registru čiastočne alebo aj úplne pozastavené.

III.3.5. Z dôvodu vykonávania servisných prác, údržby registra a iných prác potrebných na zabezpečenie správneho fungovania registra môžu byť používateľské prístupy do registra pozastavené. O takejto skutočnosti informuje Vnútroštátny správca Účastníkov registra vopred na stránke Vnútroštátneho správcu.

III.3.6. V prípade podozrenia, že kvóty alebo kjótske jednotky boli predmetom podvodnej transakcie, prania špinavých peňazí, financovania terorizmu alebo inej trestnej činnosti, môže byť v súlade s Aplikovateľnými predpismi prístup ku kvótam alebo kjótskym jednotkám v registri pozastavený. Maximálna doba pozastavenia prístupu je v tomto prípade 4 týždne.

III.4. Prevádzka internetovej stránky registra Únie

III.4.1.  Centrálny správca registra prijíma všetky možné a primerané opatrenia na zabezpečenie bezproblémovej prevádzky registra a na zabezpečenie prístupu k účtom 7 dní v týždni a 24 hodín denne.

III.4.2.  Prerušenie prístupu na stránku registra Únie môže byť uskutočnené v súlade s podmienkami uvedenými v Aplikovateľných predpisoch.

IV. Realizácia a monitorovanie transakcií

IV.1. Realizácia transakcií

IV.1.1. Splnomocnení zástupcovia Účastníka vykonávajú transakcie na účtoch prostredníctvom internetovej stránky registra Únie, po prihlásení do systému prostredníctvom prideleného mena, hesla a SMS kódu.

IV.1.2. Realizácia transakcií sa riadi podmienkami uvedenými v Aplikovateľných predpisoch.

IV.1.3. Ak má splnomocnený zástupca Účastníka odôvodnené podozrenie, že bol prevod inicializovaný podvodom, môže Vnútroštátneho správcu písomne požiadať o zrušenie prevodu inicializovaného v jeho mene, najneskôr však 24 hodín po inicializácii prevodu. Žiadosť musí byť podpísaná splnomocneným zástupcom a odoslaná faxom alebo naskenovaná e-mailom, musí obsahovať odôvodnenie podozrenia a údaje o prevode. Súčasne s podaním žiadosti musí Účastník o podozrení z podvodu informovať orgány činné v trestnom konaní. Kópiu takéhoto oznámenia a originál žiadosti zašle Účastník Vnútroštátnemu správcovi poštou najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia žiadosti e-mailom (faxom). Ak Vnútroštátny správca v uvedenej lehote kópiu o oznámení neobdrží, môže sám informovať orgány činné v trestnom konaní o podozrení z podvodu.

IV.2. Realizácia prevodov

IV.2.1. V súlade s Aplikovateľnými predpismi je možné realizovať prevody kvót medzi účtami v registri alebo medzi registrami. Ak dôjde k nesúladu zadania prevodu kvót alebo v prípade, že na účte nie je dostatočné množstvo kvót zodpovedajúce množstvu, ktoré chce Účastník previesť, bude príkaz na prevod zo strany registra zamietnutý. Účastník bude o zamietnutí informovaný.

IV.2.2. Prevod kvót nadobúda účinnosť k termínu a za podmienok, ktoré sú definované v Aplikovateľných predpisoch. Po vykonaní úspešných automatických kontrol zo strany centrálnych registrov EUTL, prípadne ITL je zápis kvót, ktoré boli predmetom prevodu, na účet Účastníka konečný.

IV.2.3. V prípade účtov: holdingový účet prevádzkovateľa, osobný holdingový účet a holdingový účet prevádzkovateľa lietadla, môžu byť uskutočňované prevody iba na účty uvedené v zozname dôveryhodných účtov (bod II.1.10. týchto Všeobecných obchodných podmienok).

IV.2.4. Aplikovateľné predpisy ustanovujú výnimočné prípady, keď môže splnomocnený zástupca Účastníka požiadať Vnútroštátneho správcu o vykonanie prevodu v jeho mene v prípade, že mu nebol pozastavený prístup v súlade s čl. 34 Nariadenia. Splnomocnený zástupca zašle Vnútroštátnemu správcovi písomnú žiadosť podpísanú podľa podpisového vzoru uvedeného v Zmluve a obsahujúcu informácie, ktoré Vnútroštátny správca požaduje. Následne po obdržaní takejto žiadosti a schválení žiadosti Vnútroštátnym správcom môže Vnútroštátny správca uskutočniť prevod medzi účtami v registri alebo medzi registrami v súlade s ustanoveniami o prevodoch definovanými v Aplikovateľných predpisoch. Po vykonaní prevodu zašle Vnútroštátny správca Účastníkovi písomné potvrdenie o vykonaní prevodu. Reklamáciu takéhoto potvrdenia môže splnomocnený zástupca Účastníka zaslať Vnútroštátnemu správcovi v písomnej forme, najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia Potvrdenia o prevode. Po danej lehote sa bude Potvrdenie o prevode považovať zo strany Účastníka za akceptované.

IV.2.5. Vnútroštátny správca žiadosť zamietne v prípade nesúladu žiadosti, nedostatočného zdôvodnenia, nedostatočného množstva kvót zapísaných na účet v súvislosti s požadovaným množstvom na prevod a iných obmedzení, ktoré bránia schváleniu žiadosti. O neschválení žiadosti Vnútroštátny správca informuje Účastníka.

IV.3. Obmedzenia v súvislosti s prevodmi kvót

IV.3.1. Účastník berie na vedomie, že za podmienok stanovených v Aplikovateľných predpisoch, predovšetkým pri chýbajúcej úhrade faktúr, ktoré sa vzťahujú k predmetnému účtu, alebo pri porušení ustanovení Zmluvy a týchto Všeobecných obchodných podmienok, alebo v prípadoch, kedy je možné zamietnuť otvorenie účtu v zmysle Aplikovateľných predpisov, môže Vnútroštátny alebo Centrálny správca registra zamietnuť každý prevod kvót realizovaný splnomocneným zástupcom Účastníka s výnimkou prevodu kvót, ktorý sa týka zabezpečenia každoročného odovzdania kvót.

IV.3.2. Vnútroštátny, prípadne Centrálny správca povolí prevod kvót, ktorý bol zamietnutý z dôvodov uvedených v bode IV.3., bezodkladne, po vyriešení a odstránení dôvodov, ktoré viedli k zamietnutiu.

IV.4. Prideľovanie kvót – obdobie rokov 2013 –2020

IV.4.1. Na základe písomného pokynu z Ministerstva pridelí Vnútroštátny správca množstvo kvót v súlade s § 10 Zákona na príslušný holdingový účet prevádzkovateľa.

IV.4.2. Na základe písomného pokynu z Ministerstva pridelí Vnútroštátny správca na účet nového Účastníka určený počet emisných kvót podľa § 10 Zákona do 30 dní odo dňa otvorenia holdingového účtu prevádzkovateľa nového Účastníka v registri Únie.

IV.4.3. Na základe písomného pokynu z Ministerstva pridelí Vnútroštátny správca množstvo kvót v súlade s § 14 Zákona na príslušný účet prevádzkovateľa lietadla.

IV.4.4. Na základe písomného pokynu z Ministerstva pridelí Vnútroštátny správca na účet nového prevádzkovateľa lietadla určený počet emisných kvót podľa § 14 Zákona do 30 dní odo dňa otvorenia holdingového účtu prevádzkovateľa lietadla v registri Únie.

IV.5. Overenie správy o emisiách prevádzky a prevádzkovateľa lietadla – obdobie rokov 2013 – 2020

IV.5.1. Správa o emisiách vypustených prevádzkovateľom lietadla sa každoročne overuje a každý prevádzkovateľ lietadla má povinnosť oznámiť Vnútroštátnemu správcovi Overovateľa, ktorý bude jeho správu o emisiách vypustených v období predchádzajúceho roka overovať. V prípade, že prevádzkovateľ lietadla Vnútroštátnemu správcovi neoznámi Overovateľa do 28. februára, bude za Overovateľa považovaný aktuálne evidovaný Overovateľ.

IV.5.2. Každý rok po overení, najneskôr do 31. marca, zaznamená Vnútroštátny správca na základe údajov predložených Ministerstvom ročné overené emisie pre príslušnú prevádzku za predchádzajúci rok do registra. V prípade, že do uvedeného termínu nebudú v registri ročné overené emisie zaznamenané a schválené, účet prevádzkovateľa bude automaticky zablokovaný v súlade s bodom II.3.1. týchto Všeobecných obchodných podmienok. Účet bude odblokovaný po splnení podmienky o zaznamenaní a schválení overených emisií do registra.

Každý rok po overení, najneskôr do 31. marca, zaznamená Overovateľ ročné overené emisie pre príslušného prevádzkovateľa lietadla za predchádzajúci rok do registra. V prípade, že do uvedeného termínu nebudú v registri ročné overené emisie zaznamenané a schválené, účet prevádzkovateľa lietadla bude automaticky zablokovaný v súlade s bodom II.3.1. týchto Všeobecných obchodných podmienok. Účet bude odblokovaný po splnení podmienky o zaznamenaní a schválení overených emisií do registra.

IV.5.3. Vnútroštátny správca na základe poverenia Ministerstva každoročne schvaľuje ročné overené emisie prevádzkovateľa v registri.

Vnútroštátny správca na základe poverenia Ministerstva každoročne schvaľuje ročné overené emisie prevádzkovateľa lietadla zadané Overovateľom do registra. Po vykonaní operácie schválenia už nie je zo strany Overovateľa možné zmeniť množstvo ním zadaných overených emisií.

IV.5.4. Vnútroštátny správca môže na základe písomného pokynu z Ministerstva opraviť v registri overené emisie tak, že opravené overené emisie zaznamená pre príslušnú prevádzku alebo prevádzkovateľa lietadla za príslušný kalendárny rok v registri.

IV.5.5. Každý prevádzkovateľ berie na vedomie, že na účely a iba v rozsahu potrebnom na zaznamenanie ročných overených emisií a ich následné schválenie má Ministerstvo prostredníctvom Vnútroštátneho správcu pridelené prístupové práva k jeho účtom.

Každý prevádzkovateľ lietadla berie na vedomie, že na účely a iba v rozsahu potrebnom na zaznamenanie ročných overených emisií a ich následné schválenie, má ním určený Overovateľ a Ministerstvo prostredníctvom Vnútroštátneho správcu pridelené prístupové práva k jeho účtom.

IV.5.6. Vnútroštátny správca nezodpovedá za škody, sankcie a akékoľvek iné ujmy, ktoré prevádzkovateľovi vzniknú v dôsledku chybného, prípadne neskorého predloženia údajov o ročných overených emisiách Ministerstvom a následného chybného, prípadne neskorého zadania týchto údajov do registra.

Vnútroštátny správca nezodpovedá za škody, sankcie a akékoľvek iné ujmy, ktoré prevádzkovateľovi lietadla vzniknú v dôsledku chybného, prípadne neskorého zadania ročných overených emisií do registra zadaných Overovateľom.

IV.6. Odovzdanie kvót – obdobie rokov 2013 – 2020

IV.6.1. V súlade s overenou správou o emisiách prevádzky má Účastník každoročne do 30. apríla povinnosť odovzdať množstvo kvót uvedených v overenej správe. Odovzdanie kvót Účastník realizuje prostredníctvom internetovej stránky registra Únie.

IV.6.2. Ak je stránka registra Únie neprístupná alebo bol v období od 28. apríla do 30. apríla ktoréhokoľvek roka pozastavený prístup Účastníka k jeho holdingovému účtu (bod III.3.), môže Účastník písomne požiadať Vnútroštátneho správcu o odovzdanie určeného množstva emisných kvót. Žiadosť musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom Účastníka oprávneným konať za organizáciu a jedným zo splnomocnených zástupcov Účastníka podľa podpisových vzorov uvedených v Zmluve a musí obsahovať informácie, ktoré Vnútroštátny správca požaduje. Na základe žiadosti zrealizuje Vnútroštátny správca v deň nasledujúci po dni doručenia žiadosti odovzdanie Účastníkom definovaného množstva emisných kvót. Žiadosti, ktoré budú doručené Vnútroštátnemu správcovi do 30. apríla a budú Vnútroštátnym správcom schválené, budú do tohto termínu zrealizované. Žiadosti, ktoré budú doručené po 30. apríli, budú zrealizované v deň nasledujúci po dni doručenia.

IV.7. Zrušenie emisných kvót a stornovanie kjótskych jednotiek

IV.7.1. Za podmienok definovaných v Aplikovateľných predpisoch môže Účastník zrušiť emisné kvóty alebo stornovať kjótske jednotky držané na jeho účtoch.

IV.7.2. Emisné kvóty zrušené na základe bodu IV.7.1. nie sú v registri zaznamenané ako odovzdané.

V. Zodpovednosť zmluvných strán

V.1. Zodpovednosť Účastníka

V.1.1. Účastník musí zabezpečiť dostatočnú ochranu pred neoprávneným použitím jeho účtu, predovšetkým ochranu všetkých identifikačných údajov, vrátane dodržiavania bezpečnostných odporúčaní (čl. VI. týchto Všeobecných obchodných podmienok) a iných odporúčaní Vnútroštátneho správcu.

V.1.2. O okolnostiach, ktoré by mohli viesť k neoprávnenému použitiu účtu, musí Účastník Vnútroštátneho správcu bezodkladne informovať.

V.1.3. Účastník sa zaväzuje, že uhradí Vnútroštátnemu správcovi škodu, prípadne ušlý zisk, ktorý vznikne na strane Vnútroštátneho správcu na základe úmyselného nesprávneho, chybného alebo podvodného použitia registra zo strany Účastníka, na základe poskytnutia nesprávnych informácií a údajov zo strany Účastníka, prípadne na základe nerešpektovania povinností vyplývajúcich z Aplikovateľných predpisov, Zmluvy a Všeobecných obchodných podmienok zo strany Účastníka.

V.1.4. Účastník je rovnako zodpovedný za svoje vlastné konanie, ako aj za konanie splnomocnených a dodatočných splnomocnených zástupcov, ktorých sám menoval.

V.1.5. Účastník je zodpovedný za pravidelné sledovanie internetovej stránky Vnútroštátneho správcu, pre oboznámenie sa s aktuálnymi informáciami, ako sú aj nové verzie týchto Všeobecných obchodných podmienok.

V.2. Zodpovednosť Vnútroštátneho správcu

V.2.1. Vnútroštátny správca zodpovedá voči Účastníkovi za chyby, ktorých sa dopustil v rámci vykonávania svojich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy a súhlasí, že Účastníkovi nahradí priame škody, ktoré mu takouto chybou, spôsobenou Vnútroštátnym správcom, vzniknú. Nepriame škody, ako sú ušlý zisk, ujma na majetku, dobrej povesti, obchodná ujma atď., ktorých príčinou nie je priamo chyba spôsobená Vnútroštátnym správcom, Vnútroštátny správca neuhradí.

V.2.2. Vnútroštátny správca nezodpovedá za dôsledky nesplnenia povinností vyplývajúcich zo Zmluvy v prípade, že k nesplneniu povinností viedli nepredvídateľné okolnosti, ako sú štrajky, zlyhania informačných systémov, počítačové vírusy, prerušenie a straty funkčnosti alebo chyby v komunikačnom systéme, podvody, nezákonná činnosť a iné okolnosti, ktoré nebolo možné zo strany Vnútroštátneho správcu predvídať a ovplyvniť.

V.2.3. Vnútroštátny správca nezodpovedá za udalosti, ktoré vznikli na základe nedodržania Aplikovateľných predpisov, Zmluvy alebo Všeobecných obchodných podmienok zo strany Účastníka alebo jeho splnomocnených zástupcov, vrátane dodržiavania bezpečnostných odporúčaní (čl. VI. týchto Všeobecných obchodných podmienok) definovaných Vnútroštátnym správcom.

V.2.4. Vnútroštátny správca nezodpovedá za škody a ujmy spôsobené mylnou informáciou, ktorá pochádza od Účastníka a jeho splnomocnených zástupcov, od Ministerstva, od Európskej komisie alebo od ďalších tretích strán.

V.2.5. Vnútroštátny správca nezodpovedá za transakcie vykonané pod prihlasovacím menom a heslom splnomocneného zástupcu. Každá transakcia zadaná pod prihlasovacím menom a heslom splnomocneného zástupcu bude považovaná za platne zadanú a zodpovednosť za danú transakciu nesie Účastník, resp. splnomocnený zástupca, pod ktorého menom a heslom bola daná transakcia zadaná.

V.2.6. Vnútroštátny správca nezodpovedá za škody spôsobené neskorým zadaním a vykonaním transakcie. Zadávanie transakcií je v plnej zodpovednosti Účastníka.

V.2.7. Za predpokladu, že Vnútroštátny správca dodržal termíny stanovené v Zmluve a Všeobecných obchodných podmienkach, nenesie zodpovednosť za nemožnosť vykonať transakcie z dôvodu zlyhania doručenia prístupových práv menovaným splnomocneným zástupcom alebo z dôvodu pozastavenia prístupu k účtom.

V.2.8. Vnútroštátny správca nezodpovedá za obsah a prevádzku internetových stránok, na ktoré sa na stránke Vnútroštátneho správcu odkazuje.

VI. Bezpečnostné odporúčania

VI.1. Politika bezpečnosti pri používaní prístupu do registra Únie

VI.1.1. Politika bezpečnosti pri používaní prístupu do registra Únie sa riadi Nariadením.

VI.2. Prihlasovanie do registra Únie

VI.2.1. Pri prihlasovaní sa do registra Únie sa prihlasujte ako „používateľ (user)“.

VI.2.2. Nikdy si neukladajte prístupové údaje do pamäte internetového prehliadača, tzv. automatické prihlásenie. Pri prihlásení by malo byť vždy požadované zadanie prihlasovacieho mena a hesla.

VI.2.3. Je dôležité si zvoliť tzv. „silné“ heslo (napr. minimálne 10 znakov obsahujúcich kombináciu malých a veľkých písmen, číslic, iných prípustných znakov a pod.). A taktiež je dôležité ho pravidelne meniť.

VI.2.4. Vždy sa uistite, že adresa (URL) servera registra Únie sa začína https:// na rozdiel od bežného http://.

VI.2.5. Vždy si skontrolujte bezpečnostný certifikát otváranej stránky; predovšetkým, či je názov stránky zhodný s názvom v certifikáte a či je v platnosti dátum exspirácie.

VI.2.6. Používajte automatické zamknutie obrazovky, ktoré sa aktivuje minimálne po 10 minútach nečinnosti.

VI.2.7. Pri ukončení práce s registrom Únie sa zo zabezpečenej oblasti stránky registra Únie odhláste a následne zatvorte aj internetový prehliadač.

VI.2.8. V prípade nečinnosti Vášho prístupu systém registra Únie automaticky preruší Vaše pripojenie. Ak budete následne chcieť s registrom Únie pracovať, zatvorte internetový prehliadač a znovu sa prihláste.

VI.2.9. Vnútroštátny správca od Vás nikdy nebude požadovať Vaše prihlasovacie heslo. Vaše heslo na prihlasovanie do registra Únie je výlučne vo Vašej kompetencii a mali by ste zabezpečiť jeho utajenie.

VI.2.10. Kontaktujte Vnútroštátneho správcu, ak máte akékoľvek pochybnosti o tom, že požiadavka na informácie súvisiace s registrom prijatá prostredníctvom elektronickej pošty bola zaslaná Vnútroštátnym správcom.

VI.2.11. Vnútroštátny správca Vám nikdy nebude posielať v e-mailoch odkazy a automaticky otvárané okná, ktoré by slúžili na prístup do registra Únie.

VI.2.12. Prílohy v e-mailoch otvorte len po dôkladnom uvážení o ich zdroji a obsahu a nikdy neotvárajte žiadne prílohy s príponami: .com, .bat, .vbs, .wsh alebo .exe.

VI.2.13. V prípade straty prihlasovacieho mena a hesla vždy postupujte v súlade s procesom obnovy prihlasovacích údajov uvedeným v Používateľskom manuáli EU Login a Manuáli na prihlásenie do registra Únie poskytnutom Vnútroštátnym správcom.

VI.2.14. Nikdy neodpovedajte na žiadne správy vyžadujúce prihlasovacie meno alebo heslo.

VI.2.15. Ak máte akýkoľvek dôvod na podozrenie z odhalenia Vašich prihlasovacích údajov, bezodkladne si zmeňte svoje prihlasovacie heslo a súčasne neodkladne kontaktujte helpdesk Vnútroštátneho správcu.

VI.3. Používanie hardvérového a softvérového vybavenia

VI.3.1. Na prístup do registra Únie je potrebný počítač s prístupom na internet.

VI.3.2. Používateľ registra Únie by mal používať na počítači, ktorý pristupuje do registra Únie, operačný systém a iné programy s najnovšou aktualizáciou podľa odporučenia výrobcu.

VI.3.3. Používateľ registra Únie je povinný používať a pravidelne aktualizovať antivírusový a firewall softvér.

VI.3.4. Na prihlásenie do registra Únie nepoužívajte verejné počítače (internetové kaviarne, knižnice atď.).

VI.3.5. Zabráňte zdieľaniu zdrojov (napr. adresárov alebo tlačiarní) alebo spusteniu serverových služieb (napr. http(s), ftp atď.), ako aj zdieľaniu súborov (napr. BitTorrent) na počítači používanom na prístup do registra Únie.

VI.3.6. Vo všeobecnosti musí byť počítač chránený v maximálne možnej miere.

VI.3.7. Zabezpečte mobilný telefón, ktorý využívate na prihlasovanie do registra Únie, vstupným heslom na odblokovanie klávesnice.

VI.3.8. Mobilné telefóny, ktoré prijímajú prihlasovacie SMS kódy, nesmú byť v tom istom čase používané na realizáciu transakcií na internete.

VI.3.9. Počas používania Vášho mobilného telefónu pri vykonávaní operácií v registri Únie majte prehľad o svojom okolí, používajte ho len tam, kde sa cítite bezpečne.

VI.3.10. Deaktivujte Wi-Fi a Bluetooth, keď ich aktuálne nepoužívate.

VI.3.11. Keď používate mobil, zabezpečte rovnaké bezpečnostné opatrenia, ako by ste použili pre Váš počítač.

VII. Zasielanie elektronických faktúr

VII.1. Súhlas so zasielaním elektronických faktúr

VII.1.1.  Účastník označením súhlasu so zasielaním elektronických faktúr a doplnením e-mailu na zasielanie elektronických faktúr v časti Súhlas so zasielaním elektronických faktúr Prílohy č. 3 – Údaje o účastníkovi a účte Zmluvy potvrdzuje, že v súlade s ustanovením § 71, ods. 1, písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“) súhlasí s tým, že Vnútroštátny správca bude vydávať a zasielať faktúry vyhotovené v elektronickom formáte a súčasne potvrdzuje, že súhlasí s podmienkami zasielania elektronických faktúr uvedených v bode VII.2. týchto Všeobecných obchodných podmienok.

VII.1.2.  Účastník je oprávnený kedykoľvek písomne odvolať udelený súhlas prostredníctvom zaslania kompletne vyplneného a podpísaného tlačiva Aktualizácia údajov o účastníkovi a účte Vnútroštátnemu správcovi.

VII.2. Podmienky zasielania elektronických faktúr

VII.2.1.  Elektronická faktúra je daňovým dokladom na účely Zákona o DPH v zmysle § 71, ods. 1, písm. b).

VII.2.2.  Vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu faktúry poslanej elektronicky bude Vnútroštátny správca zabezpečovať elektronickým podpisom podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) v znení neskorších predpisov.

VII.2.3.  Na základe súhlasu sa Vnútroštátny správca zaväzuje odosielať Účastníkovi elektronickú faktúru formou elektronickej pošty na jeho e-mailovú adresu uvedenú v časti Súhlas so zasielaním elektronických faktúr Prílohy č. 3 – Údaje o účastníkovi a účte Zmluvy, resp. v tlačive Aktualizácia údajov o účastníkovi a účte.

VII.2.4.  Vnútroštátny správca nezodpovedá za poškodenie alebo neúplnosť údajov spôsobené poruchou počas doručovania prostredníctvom siete internet. Vnútroštátny správca nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu nekvalitného pripojenia Účastníka do siete internet alebo vzniknuté z dôvodu akejkoľvek nemožnosti Účastníka pripojiť sa do siete internet.

VII.2.5.  Účastník vyhlasuje, že má výlučný prístup k e-mailovej adrese uvedenej v časti Súhlas so zasielaním elektronických faktúr Prílohy č. 3 – Údaje o účastníkovi a účte Zmluvy.

VII.2.6.  Účastník si je vedomý, že uvedené údaje sú predmetom obchodného tajomstva a že je povinný toto obchodné tajomstvo zachovávať.

VII.2.7.  V prípade nedoručenia elektronickej faktúry v obvyklej dobe jej doručenia sa Účastník zaväzuje bezodkladne o tejto skutočnosti informovať Vnútroštátneho správcu na e-mailovej adrese fakturacia@icz.sk. V prípade nesplnenia oznamovacej povinnosti podľa predchádzajúcej vety sa elektronická faktúra považuje za riadne doručenú a Vnútroštátny správca nie je povinný jej odoslanie preukazovať.

VII.2.8.  V prípade pochybností sa elektronická faktúra považuje za doručenú uplynutím dvoch pracovných dní odo dňa preukázateľného odoslania elektronickej faktúry Účastníkovi zo strany Vnútroštátneho správcu prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu Účastníka.

VII.2.9.  Účastník sa zaväzuje písomne informovať Vnútroštátneho správcu o akýchkoľvek zmenách, ktoré majú vplyv na zasielanie elektronických faktúr, najmä zmenu kontaktného e-mailu na zasielanie elektronických faktúr, a to prostredníctvom kompletne vyplneného tlačiva Aktualizácia údajov o účastníkovi a účte.

VIII. Záverečné ustanovenia

VIII.1. Zmeny Všeobecných obchodných podmienok

VIII.1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky je možné predovšetkým na základe zmien, ktoré sa dotýkajú existujúcich ustanovení Aplikovateľných predpisov a iných súvisiacich ustanovení, kedykoľvek meniť.

VIII.1.2. Vnútroštátny správca sa zaväzuje informovať Účastníkov prostredníctvom stránky Vnútroštátneho správcu o zmene a novom znení Všeobecných obchodných podmienok minimálne 15 dní pred dátumom nadobudnutia účinnosti. Táto lehota sa však nevzťahuje na prípady, keď nastane zmena v Aplikovateľných predpisoch alebo ich aplikácie, zmena technických alebo bezpečnostných podmienok prevádzky registra, alebo pri zavedení nového typu účtu, príp. služby. V tých prípadoch sa Vnútroštátny správca zaväzuje zverejniť nové znenie Všeobecných obchodných podmienok pred nadobudnutím ich účinnosti.

VIII.1.3.  V prípade, že dôjde k zmene týchto Všeobecných obchodných podmienok, bude aktuálna verzia zverejnená na stránke Vnútroštátneho správcu. Okamihom zverejnenia na stránke Vnútroštátneho správcu nadobúdajú platnosť zverejnené Všeobecné obchodné podmienky, pričom Účastník potvrdí svoj súhlas s novými Všeobecnými obchodnými podmienkami konkludentne prvou vykonanou transakciou v registri Únie alebo pokiaľ písomne neoznámi Vnútroštátnemu správcovi svoj nesúhlas do dňa nadobudnutia ich účinnosti v závislosti od toho, ktorý z termínov nastane skôr.

VIII.2. Postúpenie práv a povinností

VIII.2.1. Pri dodržaní podmienok stanovených v Aplikovateľných predpisoch môžu byť práva a povinnosti Vnútroštátneho správcu, ktoré vyplývajú zo Zmluvy a Všeobecných obchodných podmienok, postúpené tretej strane bez nutnosti súhlasu Účastníka.

VIII.3. Doručovanie písomností a oznámení

VIII.3.1. Každé oznámenie, prípadne iná korešpondencia medzi zmluvnými stranami v písomnej alebo elektronickej forme bude adresovaná na nižšie uvedené adresy:

 • korešpondenčná adresa Vnútroštátneho správcu:

ICZ Slovakia a. s.
Vnútroštátny správca emisných kvót SR
Soblahovská 2050
911 01 Trenčín
Slovenská republika

 • e-mailová adresa Vnútroštátneho správcu: emisie@icz.sk
 • korešpondenčná a e-mailová adresa Účastníka a jeho splnomocnených zástupcov: identická s adresami uvedenými v prílohách Zmluvy.

VIII.3.2. V prípade odoslania doporučenou poštou bude korešpondencia považovaná za doručenú uplynutím 10 dní odo dňa odoslania (dôkazom je písomné potvrdenie o podaní), pokiaľ sa nepreukáže skoršie doručenie.

VIII.3.3. V prípade osobného prevzatia alebo odoslania kuriérskou službou bude korešpondencia považovaná za doručenú v deň a hodinu osobného prevzatia (dôkazom je potvrdenie o prevzatí) alebo dňom a hodinou odmietnutia prevzatia, ak kuriérska služba písomne potvrdí odmietnutie prevzatia.


Fultextové vyhledávání
* Povinné pole