Žiadosti a potvrdenia

Potvrdenie informácií o účte v registri Únie

Majitelia účtov na základe článku 22 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 2019/1122 do 31. decembra každého roku potvrdzujú vnútroštátnemu správcovi, že informácie týkajúce sa ich účtov sú aj naďalej úplné, aktuálne, presné a pravdivé.

Túto skutočnosť nám oznámte poštou prostredníctvom tlačiva potvrdenie informácií o účte v registri Únie. Odporúčame poslať vyplnené tlačivo vopred e-mailom na kontrolu: emisie@icz.sk.

Potvrdenie informácií o účte v registri Kjótskeho protokolu

Majitelia účtov na základe článku 25 nariadenia Komisie (EÚ) č. 389/2013 do 31. decembra každého roku potvrdzujú vnútroštátnemu správcovi, že informácie týkajúce sa ich účtov sú ešte stále úplné, aktuálne, presné a pravdivé.

Túto skutočnosť nám oznámte poštou prostredníctvom tlačiva potvrdenie informácií o účte v registri Kjótskeho protokoluOdporúčame poslať vyplnené tlačivo vopred e-mailom na kontrolu: emisie@icz.sk.

Výpis z účtu

Ak máte záujem o vyhotovenie a zaslanie mimoriadneho výpisu z Vášho účtu v registri Únie alebo v registri Kjótskeho protokolu, vyplňte a zašlite nám poštou žiadosť o výpis z účtu/ov v registri Únie alebo v registri Kjótskeho protokolu.

Žiadosť o vykonanie prevodu

V prípadoch stanovených delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 2019/1122 a nariadením Komisie (EÚ) č. 389/2013 môže majiteľ účtu, príp. (dodatočný) splnomocnený zástupca požiadať vnútroštátneho správcu o vykonanie prevodu v jeho mene. Na tento účel je potrebné poslať poštou vyplnenú žiadosť o vykonanie prevodu.

Zatvorenie účtu

Ak si želáte zatvoriť Váš účet, resp. účty vedené v registri Únie alebo v registri Kjótskeho protokolu, zašlite nám poštou riadne vyplnenú a podpísanú žiadosť o zatvorenie účtu v registri Únie alebo v registri Kjótskeho protokolu.

Potvrdenie prevádzkovateľa lietadla o overovateľovi

V súlade s článkom IV.5.1. Všeobecných obchodných podmienok pre účastníkov registra Únie je každý prevádzkovateľ lietadla povinný oznámiť vnútroštátnemu správcovi overovateľa, ktorého poveril overovaním správy o emisiách z leteckých činností vypustených v priebehu predchádzajúceho roka.

Túto skutočnosť nám oznámte poštou prostredníctvom tlačiva potvrdenie prevádzkovateľa lietadla
o overovateľovi
.

Potvrdenie overovateľa o prevádzkovateľovi lietadla

O uzatvorení dohody medzi oprávneným overovateľom a povinným účastníkom schémy obchodovania o poverení oprávneného overovateľa na overovanie správy o emisiách príslušného prevádzkovateľa lietadla nás, prosím, informujte prostrednítvom dokumentu potvrdenie overovateľa o prevádzkovateľovi lietadla.


Fultextové vyhledávání
* Povinné pole