Žiadosti a potvrdenia

Výpis z účtu

Ak máte záujem o vyhotovenie a zaslanie mimoriadneho výpisu z Vášho účtu v registri Únie, vyplňte a zašlite nám poštou žiadosť o výpis z účtu emisných kvót.

Žiadosť o vykonanie transakcie

V prípadoch stanovených delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 2019/1122 môže majiteľ účtu, príp. splnomocnený zástupca požiadať vnútroštátneho správcu o vykonanie transakcie v jeho mene. Na tento účel je potrebné poslať poštou vyplnenú žiadosť o vykonanie transakcie.

Zatvorenie účtu

Ak si želáte zatvoriť Váš účet vedený v registri Únie, zašlite nám poštou riadne vyplnenú a podpísanú žiadosť o zatvorenie účtu emisných kvót.

Potvrdenie prevádzkovateľa lietadla o overovateľovi

V súlade s článkom IV.5.1. Všeobecných obchodných podmienok pre účastníkov registra Únie je každý prevádzkovateľ lietadla povinný oznámiť vnútroštátnemu správcovi overovateľa, ktorého poveril overovaním správy o emisiách z leteckých činností vypustených v priebehu predchádzajúceho roka.

Túto skutočnosť nám oznámte poštou prostredníctvom tlačiva potvrdenie prevádzkovateľa lietadla
o overovateľovi
.

Potvrdenie overovateľa o prevádzkovateľovi lietadla

O uzatvorení dohody medzi oprávneným overovateľom a povinným účastníkom schémy obchodovania o poverení oprávneného overovateľa na overovanie správy o emisiách príslušného prevádzkovateľa lietadla nás, prosím, informujte prostrednítvom dokumentu potvrdenie overovateľa o prevádzkovateľovi lietadla.


Fultextové vyhledávání
* Povinné pole