Aktualizácia Všeobecných obchodných podmienok

Aktualizácia Všeobecných obchodných podmienok

Pondelok, 14. január, 2019

V nadväznosti na účinnosť zákona č. 332/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) vnútroštátny správca aktualizoval znenie Všeobecných obchodných podmienok pre Účastníkov registra Únie, ktoré nadobúdajú účinnosť 15. januára 2019.

V rámci aktualizácie boli vykonané nasledujúce úpravy:

  • časť IV.5. Overenie správy o emisiách prevádzky - obdobie rokov 2013 - 2020 bola premenovaná na Overenie správy o emisiách prevádzky a prevádzkovateľa lietadla – obdobie rokov 2013 - 2020,
  • v bode IV.5.1. sa mení Prevádzkovateľ na Prevádzkovateľ lietadla,
  • v bode IV.5.2. bol samostatne rozlíšený Prevádzkovateľ a Prevádzkovateľ lietadla, pričom pre Prevádzkovateľa bol upravený spôsob zaznamenávania ročných overených emisií pre príslušnú prevádzku za predchádzajúci rok do registra,
  • v bode IV.5.3. bol samostatne rozlíšený Prevádzkovateľ a Prevádzkovateľ lietadla, pričom pre Prevádzkovateľa bol upravený spôsob schvaľovania ročných overených emisií v registri,
  • v bode IV.5.4. bola doplnená možnosť opravy overených emisií aj pre Prevádzkovateľa lietadla,
  • v bode IV.5.5. bol Účastník vymedzený ako Prevádzkovateľ a Prevádzkovateľ lietadla, pričom pri Prevádzkovateľovi bol vypustený prístup Overovateľa k jeho účtu,
  • v bode IV.5.6. bol Účastník vymedzený ako Prevádzkovateľ a Prevádzkovateľ lietadla, pričom pri Prevádzkovateľovi bola upravená zodpovednosť vnútroštátneho správcu,
  • v bode VII.2.2. bol nahradený zákon č. 215/2002 Z. z. zákonom č. 272/2016 Z. z.

Nové znenie Všeobecných obchodných podmienok je zverejnené v sekcii Dokumenty.

Keďže v dôsledku uvedenej zmeny legislatívy bude vnútroštátny správca pri zaznamenávaní a schvaľovaní údajov o ročných emisiách z prevádzok za kalendárny rok 2018 postupovať na základe údajov z elektronického systému (ETRS) predložených Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, príslušným overovateľom bude k 15. januáru 2019 zrušený prístup k účtom prevádzkovateľov v registri Únie.

Odporúčame prevádzkovateľom skontrolovať si v ETRS zaznamenanie údajov o ročných emisiách za predchádzajúci kalendárny rok do 31. marca 2019. V prípade nezaznamenania týchto údajov bude účet prevádzkovateľa v registri Únie od 1. apríla automaticky blokovaný v súlade s čl. 36 nariadenia Komisie (EÚ) č. 389/2013.

Upozorňujeme, že povinnosť prevádzkovateľa aj prevádzkovateľa lietadla každoročne do 30. apríla odovzdať v registri Únie množstvo kvót rovnajúce sa celkovým emisiám z prevádzky počas predchádzajúceho kalendárneho roka, ktoré boli overené oprávneným overovateľom, naďalej zostáva.

Pri tejto príležitosti informujeme prevádzkovateľov a overovateľov emisií skleníkových plynov prevádzok, že už ďalej nie je potrebné zasielať nám poštou potvrdenie prevádzkovateľa o overovateľovi ani potvrdenie overovateľa o overovanej prevádzke.

Späť na výpis


Fultextové vyhledávání
* Povinné pole