Aktualizácia zmluvnej dokumentácie a Všeobecných obchodných podmienok od 01. 01. 2021

Aktualizácia zmluvnej dokumentácie a Všeobecných obchodných podmienok od 01. 01. 2021

Streda, 30. december, 2020

V nadväznosti na oznámený prechod európskeho systému obchodovania s emisnými kvótami do tzv. 4 obdobia obchodovania (r. 2021 - 2030) vnútroštátny správca aktualizoval znenie Všeobecných obchodných podmienok, ktoré nadobúdajú účinnosť 01. 01. 2021.

V rámci aktualizácie boli vykonané nasledujúce úpravy:

  • zosúladenie s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 2019/1122, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokiaľ ide o fungovanie registra Únie
  • rozlíšenie podmienok pre register Únie a register Kjótskeho protokolu
  • zosúladenie so zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Súčasne bola upravená zmluvná dokumentácia, formuláre na aktualizáciu údajov, ako aj súvisiace žiadosti a potvrdenia. Nové znenie Všeobecných obchodných podmienok a všetky ostatné dokumenty sú zverejnené v sekcii Dokumenty.

Upozorňujeme, že od uvedeného dátumu vnútroštátny správca nebude akceptovať dokumenty platné do 31. 12. 2020, pričom rozhodujúci bude dátum odoslania dokumentu.

Späť na výpis


Fultextové vyhledávání
* Povinné pole