Aktualizácia zmluvnej dokumentácie a Všeobecných obchodných podmienok od 01. 01. 2022

Aktualizácia zmluvnej dokumentácie a Všeobecných obchodných podmienok od 01. 01. 2022

Streda, 15. december, 2021

V nadväznosti na oznámenú zmenu spôsobu prihlasovania do registra Únie a z dôvodu zosúladenia s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 2019/1122, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokiaľ ide o fungovanie registra Únie, vnútroštátny správca aktualizoval znenie Všeobecných obchodných podmienok, ktoré nadobúdajú účinnosť
01. 01. 2022.

V rámci aktualizácie boli vykonané nasledujúce úpravy:

  • vypustenie bodu III.3. Paralelná autentifikácia - prechodné obdobie počas rokov 2020 - 2021,
  • vypustenie požadovania výpisu z registra trestov riaditeľa zapísaného v registri Únie alebo registri KP z bodu II.1.11. ako povinnej prílohy k zmluve o zriadení obchodného účtu alebo osobného holdingového účtu, pokiaľ je žiadateľom právnická osoba.

Súčasne bola v nadväznosti na uvedené nariadenie a z dôvodu zosúladenia so zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení upravená zmluvná dokumentácia a formuláre na aktualizáciu údajov. Okrem toho bol zrušený formulár Potvrdenie informácií o účte v registri Únie.

Nové znenie Všeobecných obchodných podmienok je zverejnené v sekcii Dokumenty.

Všetky ostatné dokumenty budú sprístupnené k 01. 01. 2022. Upozorňujeme, že od tohto dátumu vnútroštátny správca nebude akceptovať dokumenty platné do 31. 12. 2021, pričom rozhodujúci bude dátum odoslania dokumentu.

Späť na výpis


Fultextové vyhledávání
* Povinné pole