Informácie k plneniu podmienok do 30. 04. 2021

Informácie k plneniu podmienok do 30. 04. 2021

Štvrtok, 1. apríl, 2021

Vnútroštátny správca informuje účastníkov registra, že aj v 4. obchodovateľnom období naďalej platí pre prevádzkovateľov povinnnosť odovzdať do 30. 04. v registri Únie kvóty v množstve rovnajúcom sa celkovým emisiám z prevádzky za predchádzajúci kalendárny rok. Overené emisie za rok 2020 boli k 31. 03. 2021 zaznamenané do registra Únie pre všetky prevádzky v SR.

Na plnenie podmienok za kalendárny rok 2020, ktorý je ešte súčasťou 3. obchodovateľného obdobia, nie je možné použiť kvóty vydané v 4. obchodovateľnom období. Informáciu
o období obchodovania, v ktorom boli kvóty vytvorené, nájdu splnomocnení zástupcovia priamo na svojich účtoch v registri Únie. Emisné kvóty zo 4. obchodovateľného obdobia môžu byť použité na plnenie podmienok najskôr za rok 2021, tzn. od 01. 05. 2021. Rovnako od tohto dátumu môžu prevádzkovatelia použiť na odovzdanie aj emisné kvóty z leteckej dopravy (AEUA alebo EUAA, CHUA).

Prevádzkovatelia, ktorí majú zostávajúci nárok na použitie medzinárodných kreditov, môžu v registri Únie vymeniť kjótske jednotky
CER a ERU
za emisné kvóty EUA 3. obchodovateľného obdobia najneskôr do 30. 04. 2021. Po tomto dátume už výmena ani pripísanie medzinárodných kreditov na účet nebudú možné.

Späť na výpis


Fultextové vyhledávání
* Povinné pole