Limity na transakcie v registri Únie

Pondelok, 11. september, 2023

V nadväznosti na účinnosť delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 2023/1642, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 2019/1122, pokiaľ ide o modernizáciu fungovania registra Únie, bola dňa 10. 09. 2023 v registri Únie aktivovaná funkcionalita na nastavenie limitov na transakcie.

V praxi to znamená, že transakcie nad stanovený limit nebudú v systéme vôbec realizované alebo budú realizované pri dodržaní určitých podmienok.

Limity sa uplatňujú len na odchádzajúce prevody na účty rovnakého majiteľa, ako aj na účty iných účastníkov registra Únie. Odovzdanie kvót alebo ich zrušenie sú naďalej bez obmedzení. Kvótou sa rozumie všeobecná emisná kvóta – EUA, kvóta prevádzkovateľa lietadla – AEUA, švajčiarska emisná kvóta – CHU a švajčiarska emisná kvóta pre letectvo – CHUA. Na iné typy jednotiek sa limity nevzťahujú.

Limity je možné stanoviť na úrovniach centrálneho správcu, vnútroštátneho správcu a účtu. Platí pravidlo, že na transakciu sa vždy uplatní nižší z nastavených limitov a systém nedovolí majiteľovi účtu nastaviť limity vyššie ako tie, ktoré určil centrálny alebo vnútroštátny správca.

Centrálny správca registra Únie stanovil limit 2 000 000 kvót na jednu transakciu mimo zoznamu dôveryhodných účtov. Tento limit sa uplatňuje v rámci celého systému, tzn. pre všetky členské štáty. Na realizáciu transakcie nad tento limit je vždy potrebné, aby mal majiteľ odosielajúceho účtu pridaný účet prijímateľa na zozname dôveryhodných účtov.

Vnútroštátny správca slovenskej časti registra Únie ponechal transakcie realizované v slovenskej časti registra Únie bez limitu.

Limity na úrovni majiteľa účtu sú dobrovoľné a na rozdiel od limitu centrálneho správcu sa uplatňujú na prevody na účty v zozname aj mimo zoznamu dôveryhodných účtov. Limity prispievajú k zvýšeniu úrovne zabezpečenia účtu tým, že pokiaľ prevádzané množstvo prekročí určený limit, transakcia v systéme nebude realizovaná. Majiteľ si ich môže nastaviť kedykoľvek pre každý účet individuálne a ich zmena podlieha tzv. kontrole 4 očí, tzn. zvýšenie alebo zníženie limitu je potrebné schváliť ďalším splnomocneným zástupcom k účtu. Zmena sa uplatňuje vždy len pre jeden konkrétny účet a prejaví sa okamžite. Majiteľ účtu má k dispozícii možnosť nastaviť nasledovné limity:

  • limit na jeden prevod
  • celkový denný limit na prevody
  • celkový týždenný limit na prevody (pracovný týždeň od pondelka do piatka)
  • celkový týždenný limit na prevody (posledných 7 dní)
  • celkový mesačný limit na prevody (kalendárny mesiac)

Ak si ich majiteľ účtu neželá uplatňovať, nevyžaduje sa žiadna akcia, východiskové limity pre účet nie sú nastavené.

Späť na výpis


Fultextové vyhledávání
* Povinné pole