Novinky v registri emisných kvót od r. 2021

Novinky v registri emisných kvót od r. 2021

Streda, 25. november, 2020

Zdroj: ec.europa.eu

Európsky systém obchodovania s emisnými kvótami (EU ETS) prechádza od 01. 01. 2021
do ďalšieho obdobia obchodovania, tzv. 4. fázy (r. 2021 – 2030).

Pre register Únie začnú platiť nové pravidlá vychádzajúce z delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 2019/1122 z 12. marca 2019, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokiaľ ide o fungovanie registra Únie.

Touto cestou by sme Vás chceli informovať o viacerých zmenách, ktoré v tejto súvislosti nastanú od Nového roka pre:

 • splnomocnených zástupcov
 • transakcie
 • účty a zoznam dôveryhodných účtov
 • typy jednotiek

Splnomocnení zástupcovia

Ruší sa funkcia dodatočného splnomocneného zástupcu. K účtu budú môcť byť menovaní splnomocnení zástupcovia s nasledovnými právami (pre transakcie a operácie so zoznamom dôveryhodných účtov):

 • iniciovať procesy
 • schvaľovať procesy
 • iniciovať aj schvaľovať procesy
 • len na čítanie

Zmena typov súčasných splnomocnených a dodatočných splnomocnených zástupcov a priradenie príslušných práv prebehne na každom účte automaticky. Pravidlá na zmenu práv sú nasledovné:

 • účty, ktoré aktuálne majú dodatočného splnomocneného zástupcu:
  • splnomocnený zástupca → splnomocnený zástupca s právom len INICIOVAŤ procesy
  • dodatočný splnomocnený zástupca → splnomocnený zástupca s právom len SCHVAĽOVAŤ procesy
 • účty, ktoré aktuálne nemajú dodatočného splnomocneného zástupcu:
  • splnomocnený zástupca → splnomocnený zástupca s právom INICIOVAŤ AJ SCHVAĽOVAŤ procesy

Pre splnomocnených zástupcov s právom „len na čítanie“ sa nič nemení.

Zároveň s novými právami sa začne uplatňovať tzv. kontrola 4 očí – znamená to, že určitú operáciu v registri jeden splnomocnený zástupca navrhne a ďalší schváli, pričom iniciátorom a schvaľovateľom nemôže byť súčasne tá istá osoba. Kontrola 4 očí bude bez výnimky povinná pri každej operácii so zoznamom dôveryhodných účtov (pridanie alebo odstránenie účtu) a prevode na účet mimo zoznamu dôveryhodných účtov. Pri prevodoch na účty v zozname dôveryhodných účtov sa majiteľ účtu môže rozhodnúť, či kontrolu 4 očí bude uplatňovať alebo nie. V prípade, že sa rozhodne ju neuplatňovať, tieto prevody nebudú musieť byť schvaľované ďalším splnomocneným zástupcom.

Majiteľ účtu môže splnomocnených zástupcov k účtu kedykoľvek odvolať. V prípade, že účet nebude mať aspoň dvoch splnomocnených zástupcov s takými právami, aby bolo možné splniť podmienku kontroly 4 očí, jeho funkcionalita bude obmedzená.

Práva splnomocnených zástupcov, ako aj uplatňovanie kontroly 4 očí pri prevodoch na účty v zozname dôveryhodných účtov môže majiteľ účtu kedykoľvek meniť prostredníctvom formulára Aktualizácia údajov o účastníkovi a účte.

Transakcie

Ruší sa 26-hodinová lehota na spracovanie prevodov. Spracovanie prevodov bude prebiehať podľa nasledovného harmonogramu:

 • prevod na účet v zozname dôveryhodných účtov:
  • zaznamenaný (pri uplatňovaní kontroly 4 očí aj schválený) v pracovných dňoch v čase 0.00 – 9.59 h = bude dokončený v ten istý pracovný deň po 10.00 h
  • zaznamenaný (pri uplatňovaní kontroly 4 očí aj schválený) v pracovných dňoch v čase 10.00 – 16.00 h = bude dokončený okamžite
  • zaznamenaný (pri uplatňovaní kontroly 4 očí aj schválený) v pracovných dňoch v čase 16.01 – 23.59 h a cez víkend alebo sviatok kedykoľvek = bude dokončený v najbližší pracovný deň po 10.00 h
 • prevod na účet mimo zoznamu dôveryhodných účtov:
  • schválený v pracovný deň pred 12.00 h = bude dokončený v nasledujúci pracovný deň o 12.00 h
  • schválený v pracovný deň po 12.00 h a cez víkend alebo sviatok kedykoľvek = bude dokončený o dva pracovné dni o 12.00 h

Harmonogram dokončenia prevodov je nasledovný:

Prevody.png

Novinkou je tiež označovanie prevodov. Pri každom prevode bude musieť splnomocnený zástupca označiť, či ide o bilaterálnu transakciu. Bilaterálna transakcia predstavuje priamy prevod medzi dvoma subjektmi bez sprostredkovateľa, tzn. takýto prevod nie je zaregistrovaný na trhovom mieste (napr. burza). Prevody medzi účtami jedného majiteľa nie sú považované za bilaterálnu transakciu.

Pri prevodoch na účty v zozname dôveryhodných účtov sa majiteľ účtu môže rozhodnúť, či majú byť schvaľované (kontrola 4 očí) alebo nie (kontrola 2 očí), a to prostredníctvom formulára  Aktualizácia údajov o účastníkovi a účte. Východiskové nastavenie od 01. 01. 2021 pri prevodoch na účty v zozname dôveryhodných účtov bude zohľadňovať vyššiu mieru bezpečnosti, tzn. iniciálne bude potrebné každý takýto prevod schváliť ďalším splnomocneným zástupcom.

Prevody na účty mimo zoznamu dôveryhodných účtov musia byť vždy schvaľované ďalším splnomocneným zástupcom (uplatňuje sa kontrola 4 očí).

Prevod na účet mimo zoznamu dôveryhodných účtov zadaný omylom alebo chybne bude môcť splnomocnený zástupca zrušiť dve hodiny pred dokončením v zmysle harmonogramu vyššie.

Majitelia holdingového účtu prevádzkovateľa a prevádzkovateľa lietadla sa môžu rozhodnúť, či povolia uskutočňovanie prevodov na účty mimo zoznamu dôveryhodných účtov (v súčasnosti takéto prevody nie sú z uvedených účtov možné). Východiskové nastavenie od 01. 01. 2021 pre tieto účty bude zohľadňovať vyššiu mieru bezpečnosti, tzn. prevody na účty mimo zoznamu dôveryhodných účtov nebudú iniciálne povolené. O zmenu nastavenia môžu majitelia účtov požiadať prostredníctvom formulára Aktualizácia údajov o účastníkovi a účte. Obchodné účty môžu naďalej realizovať prevody aj mimo zoznamu dôveryhodných účtov.

Odovzdanie kvót bude tiež podliehať pravidlu kontroly 2 alebo 4 očí, tzn., pokiaľ majiteľ účtu uplatňuje kontrolu 2 očí, na odovzdanie kvót bude stačiť len jeden splnomocnený zástupca a pri kontrole 4 očí bude odovzdanie potrebné schváliť ďalším splnomocneným zástupcom. Táto transakcia bude dokončená okamžite.

Účty a zoznam dôveryhodných účtov

Osobné holdingové účty sa automaticky zmenia na obchodné účty. V registri Únie už viac nebude možné otvoriť osobný holdingový účet.

Lehota pridania účtu na zoznam dôveryhodných účtov bude skrátená na 4 pracovné dni po schválení ďalším splnomocneným zástupcom (pri práci so zoznamom sa vždy uplatňuje kontrola 4 očí). Vymazanie účtu zo zoznamu dôveryhodných účtov prebehne okamžite po schválení ďalším splnomocneným zástupcom.

Typy jednotiek

Na holdingových účtoch prevádzkovateľa bude možné držať kvóty pre leteckú dopravu (AEUA). Rovnako ich prevádzkovateľ bude môcť aj odovzdať, najskôr však až od 01. 05. 2021.

Ďalšie dôležité informácie o odovzdaní a výmene kvót nájdete v ozname Emisné kvóty a kjótske jednotky v 4. obch. období.

Poznámka k SK účtom: Pre účty vedené v registri Kjótskeho protokolu, tzv. SK účty sa nič nemení – všetky pravidlá a nastavenia vrátane typov splnomocnených zástupcov a spracovania prevodov zostávajú aj naďalej platné v nezmenenej podobe v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) č. 389/2013. Rovnako na nich bude možné držať kjótske jednotky CER a ERU aj po 01. 07. 2023.

Viac informácií nájdete aj v sekcii často kladených otázok na stránkach Európskej komisie (len v anglickom jazyku).

V prípade otázok nás kontaktujte na tel. č.: 032/65 63 731 alebo e-mailom na: emisie@icz.sk.

Späť na výpis


Fultextové vyhledávání
* Povinné pole