Pravidlá na zaistenie bezpečnosti procesov v registri Únie

Pravidlá na zaistenie bezpečnosti procesov v registri Únie

Utorok, 2. február, 2021

V súvislosti s prechodom európskeho systému obchodovania s emisnými kvótami do ďalšieho obdobia obchodovania, tzv. 4. fázy (r. 2021 – 2030) nastala od 01. 01. 2021 zmena v pravidlách vzťahujúcich sa na splnomocnených zástupcov k účtu a zabezpečenie procesov v registri Únie.

Splnomocnený zástupca má prístup k príslušnému účtu alebo účtom v registri Únie, z ktorých realizuje procesy v mene majiteľa účtu. Môže mať niektoré z nasledujúcich práv:

  • iniciovať procesy,
  • schváliť procesy,
  • iniciovať a schváliť procesy iniciované iným splnomocneným zástupcom.

Okrem toho môžu mať účty aj splnomocnených zástupcov s prístupom "len na čítanie".

Pri otvorení účtu musí mať každý účet aspoň dvoch splnomocnených zástupcov s takou kombináciou práv, aby bolo možné uplatňovať tzv. kontrolu 4 očí (pozri nižšie).

V prípade, že sa neskôr počet splnomocnených zástupcov zníži, funkcionalita účtu bude obmedzená, ako zobrazuje nasledujúca tabuľka:

Operácia s účtom 1 splnomocnený
zástupca
        2 splnomocnení
zástupcovia
Pridanie účtu na zoznam dôveryhodných účtov

 

Odstránenie účtu zo zoznamu dôveryhodných účtov

 

Prevod na účet v zozname dôveryhodných účtov

 

Prevod na účet mimo zoznamu dôveryhodných účtov*

 

Odovzdanie emisných kvót

 

Výmena kreditov CER a ERU za emisné kvóty 3. obchodovateľného obdobia

 


Pozn.: * - Vykonávanie prevodov na účty mimo zoznamu dôveryhodných účtov je automaticky možné len pre obchodné účty. Majitelia holdingového účtu prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla musia výslovne povoliť vykonávanie prevodov aj na účty mimo zoznamu dôveryhodných účtov prostredníctvom dokumentu Aktualizácia údajov o účastníkovi a účte.

Kontrola 4 očí znamená, že určitú operáciu alebo transakciu v registri Únie jeden splnomocnený zástupca navrhne a iný splnomocnený zástupca schváli, pričom každý z nich musí mať priradené príslušné právo (pozri vyššie). Iniciátorom a schvaľovateľom súčasne nemôže byť pri jednej operácii alebo transakcii tá istá osoba. Kontrola 4 očí sa povinne uplatňuje pri práci so zoznamom dôveryhodných účtov (pridanie alebo odstránenie účtu) a pri každej transakcii mimo zoznamu dôveryhodných účtov.

Pri transakciách na účty v zozname dôveryhodných účtov sa majiteľ účtu môže rozhodnúť, či kontrolu 4 očí bude uplatňovať (tzn. každý prevod bude musieť byť schvaľovaný) alebo nie (tzn. na realizáciu prevodu stačí jeden splnomocnený zástupca). Keďže účet Únie pre zrušenie sa automaticky nachádza na zozname dôveryhodných účtov každého účtu, transakcia odovzdania emisných kvót sa riadi pravidlom, či majiteľ účtu uplatňuje alebo neuplatňuje kontrolu 4 očí. V prípade, že sa majiteľ účtu rozhodne neuplatňovať kontrolu 4 očí, je potrebné poslať vnútroštátnemu správcovi aktualizáciu údajov o účastníkovi a účte.

Viac informácií o zozname dôveryhodných účtov a o spracovaní prevodov nájdete v sekcii Verejné informácie.

Späť na výpis


Fultextové vyhledávání
* Povinné pole