Preskúmanie informácií o účtoch v registri Únie

Preskúmanie informácií o účtoch v registri Únie

Piatok, 11. október, 2019

V zmysle článku 25 nariadenia Komisie (EÚ) č. 389/2013 je vnútroštátny správca povinný raz za tri roky preskúmať, či informácie predložené účastníkmi registra pri otvorení účtu sú aj naďalej úplné, aktuálne, presné a pravdivé.

V tejto súvislosti vnútroštátny správca v najbližších dňoch prostredníctvom listu vyzve účastníkov registra na predloženie potvrdenia informácií o účte/účtoch v registri Únie vrátane dokumentácie potrebnej pri otvorení účtu najneskôr do 31. 12. 2019.

S cieľom čo najviac znížiť administratívnu záťaž a zjednodušiť plnenie tejto povinnosti účastníkom registra vnútroštátny správca pripravil pre účastníkov zjednodušený formulár na potvrdenie potrebných informácií a následne s použitím verejne dostupných zdrojov preskúma časť informácií, ktoré vedie na účtoch v registri Únie.

Aké dokumenty bude teda potrebné predložiť?

Majitelia holdingových účtov prevádzkovateľa, holdingových účtov prevádzkovateľa lietadla a účtov overovateľa:

  • riadne vyplnené potvrdenie informácií o účte v registri Únie podpísané štatutárnym zástupcom
  • výpisy z registra trestov všetkých splnomocnených a dodatočných splnomocnených zástupcov (originál alebo úradne overená kópia, nie staršia ako 3 mesiace)

Majitelia obchodných účtov a osobných holdingových účtov:

  • riadne vyplnené potvrdenie informácií o účte v registri Únie podpísané štatutárnym zástupcom
  • zoznam riaditeľov
  • výpisy z registra trestov riaditeľov (originál alebo úradne overená kópia, nie staršia ako 3 mesiace)
  • výpisy z registra trestov všetkých splnomocnených a dodatočných splnomocnených zástupcov (originál alebo úradne overená kópia, nie staršia ako 3 mesiace)
  • potvrdenie banky o bankovom účte otvorenom v členskom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru
  • informácie o konečnom vlastníkovi, resp. vlastníkoch právneho subjektu podľa smernice 2005/60/ES vrátane typu vlastníctva alebo kontroly, ktorú vykonáva (Aktualizácia údajov o konečnom vlastníkovi)

Samozrejme, aj naďalej platí, že pokiaľ v údajoch zapísaných v registri Únie nastali zmeny, je potrebné o nich písomne informovať vnútroštátneho správcu prostredníctvom štandardizovaného postupu aktualizovania údajov, ktorý je uvedený na internetovej stránke emisie.icz.sk › Dokumenty › Aktualizácia údajov.

Späť na výpis


Fultextové vyhledávání
* Povinné pole