Pridelenie emisných kvót v r. 2021

Pridelenie emisných kvót v r. 2021

Utorok, 1. december, 2020

Zdroj: ec.europa.eu

V reakcii na otázky o bezodplatnom pridelení emisných kvót v r. 2021 Európska komisia (EK) zverejnila informácie, v ktorých objasňuje celý proces, ako aj predpokladaný harmonogram.

Implementácia 4. fázy európskeho systému obchodovania s emisnými kvótami (ETS) a pridelenie kvót podlieha prijatiu viacerých rozhodnutí zo strany EK.

Všetky členské štáty predložili do 30. 09. 2019 údaje od cca 11 000 prevádzok v rámci ETS, ktoré sú nevyhnutné na výpočet bezodplatne prideleného množstva kvót pre každú prevádzku a na aktualizáciu referenčných hodnôt uplatňovaných v období r. 2021 - 2025. EK v úzkom kontakte s členskými štátmi finalizuje spracovanie týchto údajov.

EK môže prijať rozhodnutie o vnútroštátnych vykonávacích opatreniach predložených členskými štátmi až po ukončení tohto procesu do konca r. 2020. EK tiež aktualizuje referenčné hodnoty, ktoré sa majú použiť na výpočet bezodplatného pridelenia kvót počas obdobia r. 2021 - 2025. Prijatie nariadenia sa očakáva vo februári 2021.

Po prijatí uvedeného nariadenia členské štáty zašlú EK údaje o predbežnom pridelení kvót pre každú prevádzku. EK následne vyhodnotí, či je potrebné na obdobie r. 2021 - 2025 aplikovať medziodvetvový korekčný faktor a na základe tohto hodnotenia prijme rozhodnutie o úrovni medziodvetvového korekčného faktora. Po prijatí tohto rozhodnutia členské štáty zašlú EK finálne množstvá na bezodplatné pridelenie kvót prevádzkam pre jednotlivé roky.

EK očakáva prijatie rozhodnutia o národných alokačných tabuľkách, v zmysle ktorých sa prideľujú kvóty prevádzkam, v druhom štvrťroku 2021. Po prijatí rozhodnutia možno začať s distribúciou kvót.

V Slovenskej republike je samotné pridelenie kvót podmienené pokynom Ministerstva životného prostredia SR vnútroštátnemu správcovi.

Upozorňujeme, že kvóty pridelené v 4. fáze nie je možné použiť na odovzdanie za r. 2020. Viac informácií nájdete v ozname Emisné kvóty a kjótske jednotky v 4. obch. období.

Späť na výpis


Fultextové vyhledávání
* Povinné pole