Zmena postupu pri overovaní MUDI, aktualizácia zmluvnej dokumentácie a Všeobecných obchodných podmienok od 05. 01. 2023

Zmena postupu pri overovaní MUDI, aktualizácia zmluvnej dokumentácie a Všeobecných obchodných podmienok od 05. 01. 2023

Streda, 21. december, 2022

Z dôvodu zjednodušenia a zrýchlenia spracovania žiadostí súvisiacich so zmenou mobilného zariadenia, používaného na prihlasovanie do registra Únie, vnútroštátny správca pristúpil od 05. 01. 2023 k úprave postupu pri overovaní identifikátora mobilného zariadenia používateľa (MUDI). Tento údaj je pre každé zariadenie s mobilnou aplikáciou EU Login jedinečný a je generovaný automaticky pri každej zmene mobilného zariadenia, ako aj pri resetovaní či opätovnej inštalácii aplikácie EU Login v rovnakom mobilnom zariadení. Každá zmena MUDI podlieha schváleniu vnútroštátnym správcom.

MUDI bude overovaný výhradne telefonicky po dodatočnom overení totožnosti splnomocneného zástupcu, ktorý zmenu inicializoval, a to prostredníctvom bezpečnostnej otázky a odpovede uvedených pri registrácii do registra Únie, resp. vybraných číslic z rodného čísla alebo dokladu totožnosti splnomocneného zástupcu.

Uvedená zmena bola zapracovaná do Všeobecných obchodných podmienok, v ktorých boli vykonané aj ďalšie menšie úpravy. Prehľad zmien je popísaný nižšie:

  • spresnenie podmienok na zriadenie účtov v bode II.1.3., pokiaľ ide o registráciu samotnej právnickej osoby a registráciu na účely DPH, 
  • doplnenie bodu III.3. Autentifikácia pri telefonickej komunikácii s uvedením spôsobu dodatočného overenia totožnosti (dodatočného) splnomocneného zástupcu,
  • zosúladenie názvov žiadostí o zatvorenie účtu a o vykonanie transakcie v celom dokumente.

V nadväznosti na vyššie uvedené bolo potrebné upraviť i zmluvnú dokumentáciu. Z Aktualizácie údajov o zástupcovi k účtu bol odstránený údaj o MUDI.

Okrem toho na základe organizačných zmien v ICZ Slovakia a. s. vnútroštátny správca aktualizoval aj znenia všetkých vzorových zmlúv, v ktorých bola upravená osoba právneho zástupcu.

Nové znenie Všeobecných obchodných podmienok, ktoré nadobúdajú účinnosť 05. 01. 2023, je zverejnené v sekcii Dokumenty. Všetky ostatné dokumenty budú sprístupnené k 05. 01. 2023. Upozorňujeme, že od tohto dátumu vnútroštátny správca nebude akceptovať dokumenty platné do 04. 01. 2023, pričom rozhodujúci bude dátum odoslania dokumentu.

Späť na výpis


Fultextové vyhledávání
* Povinné pole