Kjótsky protokol

Na účely plnenia povinností ako strán Kjótskeho protokolu (KP) a v zmysle čl. 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 ("Mechanizmus monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov") každý členský štát a Európska únia prevádzkujú register KP. V súlade s rozhodnutím č. 13/CMP.1 a rozhodnutím č. 24/CP.8 členské štáty a Únia prevádzkujú vnútroštátne registre konsolidovaným spôsobom.

Verejné informácie uvedené nižšie sú poskytované podľa odsekov 44 - 48 prílohy k rozhodnutiu č. 13/CMP.1 na základe údajov uchovávaných vo vnútroštátnom registri členského štátu a v zmysle jeho právnej zodpovednosti.

Informácie o účtoch (ods. 45)

V zmysle požiadaviek na ochranu údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 a smernice 95/46/EC a v súlade s čl. 110 a prílohou XIV nariadenia Komisie (EÚ) č. 389/2013 sú informácie o zástupcoch účtu, jednotkách držaných na účtoch, číslach účtov, všetkých realizovaných transakciách a identifikátoroch jednotiek, uchovávané v EUTL, registri Únie a akomkoľvek inom registri KP (vyžadované v ods. 45), považované za dôverné.

Zoznam účtov

Informácie o projektoch spoločnej implementácie - JI (ods. 46)

SR v súčasnosti nerealizuje žiadny oficiálne registrovaný JI projekt (projekt Spoločnej implementácie podľa článku 6 Kjótskeho protokolu) a ku dnešnému dňu neboli v SR vydané žiadne jednotky ERU.

Informácie o držaných jednotkách a transakciách (ods. 47)

Informácie o držaných jednotkách a transakciách na základe ods. 47 sú poskytované na úrovni typu držanej jednotky. Podrobné informácie o transakciách sú považované podľa čl. 110 nariadenia Komisie (EÚ) č. 389/2013 za dôverné.

Reporty kjótskych jednotiek v SEF tabuľkách za príslušné roky:

Subjekty oprávnené na držanie jednotiek (ods. 48)

V súlade s požiadavkami na ochranu údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001, smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 95/46/EHS a čl. 110 a prílohy VIII nariadenia Komisie (EÚ) č. 389/2013 sú kontaktné údaje právnych subjektov (vyžadované v ods. 48) považované za dôverné.

Zoznam majiteľov účtov

True-up proces

V nadväznosti na rozhodnutie Konferencie Strán Dohovoru 15/CMP.1 spolu s rozhodnutím 3/CMP.11
a formálne ukončenie jednotlivých záväzných období (CP - commitment period) Kjótskeho protokolu vnútroštátny správca zverejňuje informácie súvisiace s vysporiadaním záväzkov z týchto tzv. true-up období:

Dostupné údaje boli naposledy aktualizované 2. apríla 2024.


Fultextové vyhledávání
* Povinné pole