Legislatíva

Právne predpisy SR

Zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Právne predpisy EÚ

Smernica 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov

Smernica 2004/101/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES

Smernica 2008/101/ES o začlenení činností leteckej dopravy do systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov, ktorou sa dopĺňa smernica 2003/87/ES

Smernica 2009/29/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES s cieľom zlepšiť a rozšíriť schému spoločenstva na obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 920/2010 o normalizovanom a zabezpečenom systéme registrov

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 389/2013, ktorým sa zriaďuje register Únie a ktorým sa zrušujú nariadenia Komisie (EÚ) č. 920/2010 a č. 1193/2011

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 2019/1122 z 12. marca 2019, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokiaľ ide o fungovanie registra Únie

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 406/2009/ES z 23. apríla 2009 o úsilí členských štátov znížiť emisie skleníkových plynov s cieľom splniť záväzky Spoločenstva týkajúce sa zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2020

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1123/2013 o určení práv používať medzinárodné kredity v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES

Medzinárodné dohody

Kjótsky protokol

Rámcový dohovor OSN o zmene klímy


Fultextové vyhledávání
* Povinné pole