Otvorenie účtu

Účastníkmi môžu byť prevádzkovateľ a prevádzkovateľ lietadla, ktorí sú povinní zriadiť si účet v registri Únie, ako aj každá fyzická alebo právnická osoba schopná mať v držbe kvóty, ktorá o to požiada. Zriadenie účtu je možné pre fyzickú osobu s trvalým bydliskom na území Slovenskej republiky alebo právnickú osobu registrovanú na Slovensku. Účastníkom registra môže byť aj overovateľ, ktorý je akreditovaný v súlade s Nariadením Komisie (EÚ) č. 600/2012.

Účastníkom registra vnútroštátny správca v registri Únie otvára a vedie nasledovné typy účtov:

 • holdingový účet prevádzkovateľa,
 • holdingový účet prevádzkovateľa lietadla,
 • osobný holdingový účet,
 • obchodný účet,
 • účet overovateľa.

Na otvorenie účtu v registri Únie je potrebné uzatvoriť s vnútroštátnym správcom príslušný typ zmluvy o zriadení a vedení účtu, ku ktorej musia byť poskytnuté povinné prílohy. Zoznam povinných príloh je uvedený vo Všeobecných obchodných podmienkach.

Na otvorenie holdingového účtu prevádzkovateľa je požadovaná dokumentácia:

 • riadne vyplnená a podpísaná Zmluva v dvoch vyhotoveniach (s úradne overeným podpisom na jednom rovnopise) a jej prílohy,
 • overený výpis z obchodného registra/živnostenské oprávnenie (nie staršie ako 3 mesiace),
 • splnomocnenie iného oprávneného zástupcu na vykonávanie funkcií právneho zástupcu,
 • notársky overená kópia preukazu totožnosti (v prípade občana SR občiansky preukaz) splnomocnených zástupcov a dodatočných splnomocnených zástupcov uvedených v prílohe Zmluvy,
 • výpis z registra trestov (originál alebo úradne overená kópia, nie staršia ako 3 mesiace) za každého menovaného splnomocneného a dodatočného splnomocneného zástupcu.

Na otvorenie holdingového účtu prevádzkovateľa lietadla je požadovaná dokumentácia:

 • riadne vyplnená a podpísaná Zmluva v dvoch vyhotoveniach (s úradne overeným podpisom na jednom rovnopise) a jej prílohy,
 • overený výpis z obchodného registra/živnostenské oprávnenie (nie staršie ako 3 mesiace),
 • splnomocnenie iného oprávneného zástupcu na vykonávanie funkcií právneho zástupcu,
 • notársky overená kópia preukazu totožnosti (v prípade občana SR občiansky preukaz) splnomocnených zástupcov a dodatočných splnomocnených zástupcov uvedených v prílohe Zmluvy,
 • výpis z registra trestov (originál alebo úradne overená kópia, nie staršia ako 3 mesiace) za každého menovaného splnomocneného a dodatočného splnomocneného zástupcu.

Na otvorenie osobného holdingového účtu je potrebné vnútroštátnemu zástupcovi predložiť dokumentáciu:

 • riadne vyplnenú a podpísanú Zmluvu v dvoch vyhotoveniach (s úradne overeným podpisom na jednom rovnopise) a jej prílohy,
 • overený výpis z obchodného registra/živnostenské oprávnenie (nie staršie ako 3 mesiace),
 • splnomocnenie iného oprávneného zástupcu na vykonávanie funkcií právneho zástupcu,
 • identifikačné údaje riadiacich pracovníkov organizácie (majitelia, riaditelia – overená kópia preukazu totožnosti (v prípade občana SR občiansky preukaz),
 • výpis z registra trestov (originál alebo úradne overená kópia, nie staršia ako 3 mesiace),
 • potvrdenie o registrácii na Daňovom úrade SR (úradne overená kópia, nie staršia ako 3 mesiace),
 • auditovaná účtovná závierka organizácie za posledné účtovné obdobie, prípadne výročná správa,
 • potvrdenie banky o bankovom účte otvorenom v členskom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru (na hlavičkovom papieri banky),
 • notársky overená kópia preukazu totožnosti (v prípade občana SR občiansky preukaz) splnomocnených zástupcov a dodatočných splnomocnených zástupcov uvedených v prílohe Zmluvy,
 • výpis z registra trestov (originál alebo úradne overená kópia, nie staršia ako 3 mesiace) za každého menovaného splnomocneného a dodatočného splnomocneného zástupcu.

Na otvorenie obchodného účtu je potrebné vnútroštátnemu zástupcovi predložiť dokumentáciu:

 • riadne vyplnenú a podpísanú Zmluvu v dvoch vyhotoveniach (s úradne overeným podpisom na jednom rovnopise) a jej prílohy,
 • overený výpis z obchodného registra/živnostenské oprávnenie (nie staršie ako 3 mesiace),
 • splnomocnenie iného oprávneného zástupcu na vykonávanie funkcií právneho zástupcu,
 • identifikačné údaje riadiacich pracovníkov organizácie (majitelia, riaditelia – overená kópia preukazu totožnosti (v prípade občana SR občiansky preukaz),
 • výpis z registra trestov (originál alebo úradne overená kópia, nie staršia ako 3 mesiace),
 • potvrdenie o registrácii na Daňovom úrade SR (úradne overená kópia, nie staršia ako 3 mesiace),
 • auditovaná účtovná závierka organizácie za posledné účtovné obdobie, prípadne výročná správa,
 • potvrdenie banky o bankovom účte otvorenom v členskom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru (na hlavičkovom papieri banky),
 • notársky overená kópia preukazu totožnosti (v prípade občana SR občiansky preukaz) splnomocnených zástupcov a dodatočných splnomocnených zástupcov uvedených v prílohe Zmluvy,
 • výpis z registra trestov (originál alebo úradne overená kópia, nie staršia ako 3 mesiace) za každého menovaného splnomocneného a dodatočného splnomocneného zástupcu.

Na otvorenie účtu overovateľa je potrebné predložiť:

 • riadne vyplnenú a podpísanú Zmluvu v dvoch vyhotoveniach (s úradne overeným podpisom na jednom rovnopise) a jej prílohy,
 • overený výpis z obchodného registra/živnostenské oprávnenie (nie staršie ako 3 mesiace),
 • splnomocnenie iného oprávneného zástupcu na vykonávanie funkcií právneho zástupcu,
 • notársky overená kópia preukazu totožnosti (v prípade občana SR občiansky preukaz) splnomocnených zástupcov a dodatočných splnomocnených zástupcov uvedených v prílohe Zmluvy,
 • výpis z registra trestov (originál alebo úradne overená kópia, nie staršia ako 3 mesiace) za každého menovaného splnomocneného a dodatočného splnomocneného zástupcu,
 • doklad o akreditácii overovateľa (originál alebo úradne overená kópia, nie staršia ako 3 mesiace).

Fultextové vyhledávání
* Povinné pole