Otvorenie účtu

Účastníkmi môžu byť prevádzkovateľ a prevádzkovateľ lietadla, ktorí sú povinní zriadiť si účet v registri Únie, ako aj každá fyzická alebo právnická osoba schopná mať v držbe kvóty, ktorá o to požiada. Zriadenie účtu je možné pre fyzickú osobu s trvalým bydliskom na území Slovenskej republiky alebo právnickú osobu registrovanú na Slovensku. Účastníkom registra môže byť aj overovateľ, ktorý je akreditovaný v súlade s Nariadením Komisie (EÚ) č. 600/2012.

Účastníkom registra vnútroštátny správca v registri Únie otvára a vedie nasledovné typy účtov:

 • holdingový účet prevádzkovateľa,
 • holdingový účet prevádzkovateľa lietadla,
 • obchodný účet,
 • účet overovateľa.

V registri Kjótskeho protokolu je možné pre účastníkov otvoriť a viesť osobný holdingový účet.

Na otvorenie účtu v registri Únie alebo v registri Kjótskeho protokolu je potrebné uzatvoriť s vnútroštátnym správcom príslušný typ zmluvy o zriadení a vedení účtu, ku ktorej musia byť poskytnuté povinné prílohy. Zoznam povinných príloh je uvedený vo Všeobecných obchodných podmienkach. Všetky dokumenty predložené musia byť predložené ako originály alebo verné kópie overené verejným notárom alebo iným podobným odborníkom. Vyhotovenie originálneho dokumentu alebo overenie kópie dokumentu sa nesmie uskutočniť viac ako 3 mesiace pred dátumom predloženia vnútroštátnemu správcovi.

Na otvorenie holdingového účtu prevádzkovateľa je požadovaná dokumentácia:

 • riadne vyplnená a podpísaná Zmluva v dvoch vyhotoveniach (s úradne overeným podpisom na jednom rovnopise) a jej prílohy,
 • doklad potvrdzujúci registráciu právneho subjektu - overený výpis z obchodného registra alebo živnostenské oprávnenie,
 • ak je právnická osoba súčasťou skupiny, musí poskytnúť dokument, v ktorom je jasne uvedená štruktúra skupiny,
 • splnomocnenie iného oprávneného zástupcu na vykonávanie funkcií právneho zástupcu,
 • notársky overená kópia preukazu totožnosti (v prípade občana SR občiansky preukaz) splnomocnených zástupcov uvedených v prílohe Zmluvy,
 • výpis z registra trestov za každého menovaného splnomocneného zástupcu.

Na otvorenie holdingového účtu prevádzkovateľa lietadla je požadovaná dokumentácia:

 • riadne vyplnená a podpísaná Zmluva v dvoch vyhotoveniach (s úradne overeným podpisom na jednom rovnopise) a jej prílohy,
 • doklad potvrdzujúci registráciu právneho subjektu - overený výpis z obchodného registra alebo živnostenské oprávnenie,
 • ak je právnická osoba súčasťou skupiny, musí poskytnúť dokument, v ktorom je jasne uvedená štruktúra skupiny,
 • splnomocnenie iného oprávneného zástupcu na vykonávanie funkcií právneho zástupcu,
 • notársky overená kópia preukazu totožnosti (v prípade občana SR občiansky preukaz) splnomocnených zástupcov uvedených v prílohe Zmluvy,
 • výpis z registra trestov za každého menovaného splnomocneného zástupcu.

Na otvorenie obchodného účtu je potrebné vnútroštátnemu zástupcovi predložiť dokumentáciu:

 • riadne vyplnenú a podpísanú Zmluvu v dvoch vyhotoveniach (s úradne overeným podpisom na jednom rovnopise) a jej prílohy,
 • doklad potvrdzujúci registráciu právneho subjektu - výpis z obchodného registra alebo živnostenské oprávnenie,
 • údaje o bankovom účte - potvrdenie banky o bankovom účte otvorenom v členskom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru,
 • potvrdenie o registrácii na účely DPH,
 • zoznam riaditeľov,
 • výpis z registra trestov riaditeľa zapísaného v registri Únie,
 • splnomocnenie iného oprávneného zástupcu na vykonávanie funkcií právneho zástupcu,
 • notársky overená kópia preukazu totožnosti (v prípade občana SR občiansky preukaz) splnomocnených zástupcov zástupcov uvedených v prílohe Zmluvy,
 • výpis z registra trestov za každého menovaného splnomocneného zástupcu.

Na otvorenie účtu overovateľa je potrebné predložiť:

 • riadne vyplnenú a podpísanú Zmluvu v dvoch vyhotoveniach (s úradne overeným podpisom na jednom rovnopise) a jej prílohy,
 • osvedčenie podľa § 24 Zákona č. 414/2012 Z. z.,
 • výpis z obchodného registra alebo živnostenské oprávnenie,
 • splnomocnenie iného oprávneného zástupcu na vykonávanie funkcií právneho zástupcu,
 • notársky overená kópia preukazu totožnosti (v prípade občana SR občiansky preukaz) splnomocnených zástupcov uvedených v prílohe Zmluvy,
 • výpis z registra trestov za každého menovaného splnomocneného zástupcu.

Na otvorenie osobného holdingového účtu je potrebné vnútroštátnemu zástupcovi predložiť dokumentáciu:

 • riadne vyplnenú a podpísanú Zmluvu v dvoch vyhotoveniach (s úradne overeným podpisom na jednom rovnopise) a jej prílohy,
 • doklad potvrdzujúci registráciu právneho subjektu - výpis z obchodného registra alebo živnostenské oprávnenie,
 • údaje o bankovom účte - potvrdenie banky o bankovom účte otvorenom v členskom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru,
 • potvrdenie o registrácii na účely DPH,
 • zoznam riaditeľov,
 • výpis z registra trestov riaditeľa zapísaného v registri Únie alebo registri KP,
 • splnomocnenie iného oprávneného zástupcu na vykonávanie funkcií právneho zástupcu,
 • auditovaná účtovná závierka organizácie za posledné účtovné obdobie, prípadne výročná správa,
 • notársky overená kópia preukazu totožnosti (v prípade občana SR občiansky preukaz) splnomocnených zástupcov a dodatočných splnomocnených zástupcov uvedených v prílohe Zmluvy,
 • výpis z registra trestov za každého menovaného splnomocneného a dodatočného splnomocneného zástupcu.

Fultextové vyhledávání
* Povinné pole