Register Únie

Jednotný register Únie bol aktivovaný v júni 2012. Register Únie funguje zároveň aj ako register Kjótskeho protokolu (KP) pre Úniu ako zmluvnú stranu KP. Účastníkmi registra môžu byť prevádzkovateľ a prevádzkovateľ lietadla, ktorí sú povinní zriadiť si účet v registri Únie, ako aj každá fyzická alebo právnická osoba s trvalým bydliskom alebo sídlom na Slovensku. Účastníkom registra môže byť aj overovateľ, ktorý je akreditovaný v súlade s Nariadením Komisie (EÚ) č. 600/2012.

Základné princípy fungovania registra sú zhrnuté v nasledujúcich bodoch:

1.    Používatelia

 • jeden používateľ má spoločné prístupové údaje pre všetky účty, ku ktorým je priradený, pričom úroveň práv ku konkrétnemu účtu je možné nastaviť individuálne – splnomocnený zástupca môže disponovať právom iniciovať procesy, právom schvaľovať procesy alebo ich kombináciou, prípadne mať prístup len na čítanie
 • prihlasovanie do registra prebieha cez autentifikačnú službu Európskej komisie EU Login dvojstupňovým overením, v rámci ktorého sa splnomocnení zástupcovia autentifikujú heslom a zosnímaním QR kódu s použitím mobilnej aplikácie
 • z bezpečnostných dôvodov je potrebné mať v EU Login pridané aj aktuálne mobilné tel. č. zhodné s mobilným tel. č. zaznamenaným v registri Únie
 • na aktiváciu prístupu k účtu treba v registri jednorazovo uviesť autorizačný kľúč, ktorý používatelia dostanú od vnútroštátneho správcu - pozri manuál na prihlásenie do registra Únie
 • upozorňujeme splnomocnených zástupcov, že prihlasovacie údaje slúžia na zabezpečenie prístupu do registra, a preto by sa v žiadnom prípade nemali poskytovať ďalšej osobe

2.    Účty

 • v registri Únie sú vedené tzv. EU účty, ktoré môžu byť využívané na transakcie s emisnými kvótami
 • typy účtov zahŕňajú: holdingový účet prevádzkovateľa, holdingový účet prevádzkovateľa lietadla, obchodný účet, účet overovateľa
 • na otvorenie účtu je potrebné uzatvoriť s vnútroštátnym správcom príslušný typ zmluvy o zriadení a vedení účtu spolu s prílohami a požadovanými dokumentmi – viac informácií nájdete v sekcii zmluvná dokumentácia

3.    Transakcie

 • spracovanie transakcií prebieha v závislosti od nastavenia prevodov podľa nasledovného harmonogramu:
  • prevod na účet v zozname dôveryhodných účtov:
   • zaznamenaný (pri uplatňovaní kontroly 4 očí aj schválený) v pracovných dňoch v čase 0.00 – 9.59 h = bude dokončený v ten istý pracovný deň po 10.00 h
   • zaznamenaný (pri uplatňovaní kontroly 4 očí aj schválený) v pracovných dňoch v čase 10.00 – 16.00 h = bude dokončený okamžite
   • zaznamenaný (pri uplatňovaní kontroly 4 očí aj schválený) v pracovných dňoch v čase 16.01 – 23.59 h a cez víkend alebo sviatok kedykoľvek = bude dokončený v najbližší pracovný deň po 10.00 h
  • prevod na účet mimo zoznamu dôveryhodných účtov:
   • schválený v pracovný deň pred 12.00 h = bude dokončený v nasledujúci pracovný deň o 12.00 h
   • schválený v pracovný deň po 12.00 h a cez víkend alebo sviatok kedykoľvek = bude dokončený o dva pracovné dni o 12.00 h
 • počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja v Slovenskej republike nie sú transakcie spracovávané
 • pri každom prevode musí splnomocnený zástupca označiť, či ide o bilaterálnu transakciu, tzn. priamy prevod medzi dvoma subjektmi bez sprostredkovateľa (bilaterálny prevod nie je zaregistrovaný na trhovom mieste, napr. burza), pričom prevody medzi účtami jedného majiteľa nie sú považované za bilaterálnu transakciu
 • prevod na účet mimo zoznamu dôveryhodných účtov zadaný omylom alebo chybne môže splnomocnený zástupca zrušiť dve hodiny pred dokončením v zmysle harmonogramu vyššie
 • majitelia holdingového účtu prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla sa môžu rozhodnúť, či povolia uskutočňovanie prevodov aj na účty mimo zoznamu dôveryhodných účtov; z obchodných účtov sú takéto prevody povolené automaticky
 • transakcie a operácie so zoznamom dôveryhodných účtov sú potvrdzované heslom a zosnímaním QR kódu
 • uplatňovanie tzv. kontroly štyroch očí – transakciu alebo inú operáciu v registri jeden splnomocnený zástupca navrhne a ďalší schváli, pričom iniciátorom a schvaľovateľom nemôže byť súčasne tá istá osoba; táto kontrola je povinná vždy pri operácii so zoznamom dôveryhodných účtov (pridanie alebo odstránenie účtu) a pri prevodoch na účty mimo zoznamu dôveryhodných účtov; pri prevodoch na účty v zozname dôveryhodných účtov sa majiteľ účtu môže rozhodnúť, či ju bude uplatňovať alebo nie
 • sériové čísla jednotiek nie sú pre používateľov viditeľné

4.    Zoznam dôveryhodných účtov

 • zoznam dôveryhodných účtov dopĺňa súbor bezpečnostných opatrení implementovaných v registri Únie
 • každý holdingový účet a obchodný účet môže mať definovaný zoznam dôveryhodných účtov obsahujúci účty, ktoré sú považované za dôveryhodné a prevody na takéto účty budú dokončené rýchlejšie v zmysle harmonogramu prevodov; automaticky sú naň zaradené všetky účty jedného majiteľa
 • zmeny v zozname dôveryhodných účtov (pridanie alebo odstránenie účtu) podliehajú tzv. kontrole štyroch očí (pozri vyššie)
 • lehota na pridanie účtu na Zoznam dôveryhodných účtov sú štyri pracovné dni po schválení splnomocneným zástupcom
 • odstránenie účtu zo zoznamu dôveryhodných účtov prebehne okamžite po schválení splnomocneným zástupcom
 • majiteľ účtu sa môže rozhodnúť, či bude uplatňovať tzv. kontrolu štyroch očí aj na prevody na účty v zozname dôveryhodných účtov – v takom prípade bude musieť byť každý prevod na účet v zozname dôveryhodných účtov schválený ďalším splnomocneným zástupcom (ak sa majiteľ účtu rozhodne uplatňovať tzv. kontrolu dvoch očí, prevody na účty v zozname dôveryhodných účtov nemusia byť schvaľované ďalším splnomocneným zástupcom a budú dokončené automaticky po iniciovaní jedným splnomocneným zástupcom v zmysle harmonogramu prevodov)

Oficiálne oznámenie nájdete na stránke Európskej komisie (v anglickom jazyku).


Fultextové vyhledávání
* Povinné pole